Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Belgię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

Data ogłoszenia:2007-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 3

Strona 3 z 7

Edukacji i Kultury poinformował Belgię pismem z dnia 7 kwietnia 2004 r., że Komisja Europejska nie zamierza kwestionować środków, o których została powiadomiona. Środki przyjęte przez Belgię zostały przyjęte we Wspólnocie Flamandzkiej w dniu 28 maja 2004 r., zaś we Wspólnocie Francuskiej w dniu 8 czerwca 2004 r. Środki te zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria C (1) zgodnie z art. 3a ust. 2 dyrektywy 89/552/EWG. Z wyroku Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-33/01, Infront WM przeciwko Komisji, wynika, że deklaracja, iż środki przyjęte zgodnie z art. 3a ust. 1 dyrektywy 89/552/EWG są zgodne z prawem wspólnotowym, stanowi decyzję w rozumieniu art. 249 Traktatu WE, która musi w związku z tym zostać przyjęta przez Komisję. W związku z powyższym konieczne jest stwierdzenie na mocy niniejszej decyzji, że środki, o których powiadomiła Belgia, są zgodne z prawem wspólnotowym. Środki przyjęte ostatecznie przez Belgię i określone w załączniku do niniejszej decyzji winny zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym zgodnie z art. 3a ust. 2 dyrektywy 89/552/EWG,


(13)

(20)

(14)

(21)

(15)

(22)

(16)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Środki przyjęte zgodnie z art. 3a ust. 1 dyrektywy 89/552/EWG, o których Belgia powiadomiła Komisję w dniu 10 grudnia 2003 r., opublikowane Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 158 z dnia 29 czerwca 2005 r., są zgodne z prawem wspólnotowym. Artykuł 2 Środki przyjęte ostatecznie przez Belgię i określone w załączniku do niniejszej decyzji zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym zgodnie z art. 3a ust. 2 dyrektywy 89/552/EWG.

(17)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

(18)

Członek Komisji

(1) Dz.U. C 158 z 29.6.2005, str. 13.

L 180/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2007

ZAŁĄCZNIK Publikacja na mocy art. 3a ust. 2 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej Środki przyjęte przez Belgię, które mają zostać opublikowane zgodnie z art. 3a ust. 2 dyrektywy 89/552/EWG, są ujęte w następujących fragmentach instrumentów prawnych przyjętych odpowiednio przez wspólnoty flamandzką i francuską, opublikowanych w Monitorze Belgijskim (Moniteur Belge): — dla Wspólnoty Francuskiej w dekrecie z dnia 27 lutego 2003 r. o działalności transmisyjnej (MB nr 137 z 17.4.2003) oraz w rozporządzeniu z dnia 8 czerwca 2004 r. (MB nr 318 z 6.9.2004); — dla Wspólnoty Flamandzkiej w dekrecie z dnia 25 stycznia 1995 r. (DCFL nr 1995-01-25/38) oraz w rozporządzeniu z dnia 28 maja 2004 r. (MB nr 295 z 19.8.2004). Ujednolicona lista wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla Belgii została zamieszczona w porozumieniu zawartym przez Wspólnotę Francuską i Wspólnotę Flamandzką w dniu 28 listopada 2003 r.: WSPÓLNOTA FRANCUSKA „1. Dekret o działalności transmisyjnej […] Artykuł 4 ust. 1 Po zasięgnięciu opinii CSA (Najwyższej Rady Audiowizualnej), rząd może zatwierdzić listę wydarzeń ocenionych jako mające doniosłe znaczenie dla społeczeństwa Wspólnoty Francuskiej. Nadawcy telewizyjni lub RTBF (Radio-Télévision Belge de la Communauté Franćaise) nie mogą stosować praw wyłączności w odniesieniu do tych wydarzeń w sposób uniemożliwiający znacznej części widzów tej Wspólnoty dostęp do tych wydarzeń za pośrednictwem ogólnodostępnej telewizji. Rząd określa, czy wydarzenia powinny być transmitowane bezpośrednio czy nadane z opóźnieniem, w całości czy w części. Artykuł 4 ust. 2 Dane wydarzenie uważa się za mające doniosłe znaczenie dla społeczeństwa Wspólnoty Francuskiej, jeśli spełnia ono co najmniej dwa z wymienionych poniżej kryteriów: 1) wydarzenie jest szczególnie popularne wśród ogółu społeczeństwa Wspólnoty Francuskiej, a nie tylko wśród widzów zazwyczaj śledzących takie wydarzenia; 2) kulturowe znaczenie wydarzenia jest uznawane przez ogół społeczeństwa Wspólnoty Francuskiej i stanowi element jej tożsamości kulturowej; 3) w danym wydarzeniu, w ramach zawodów lub znaczącej imprezy międzynarodowej, bierze udział wybitna postać z Belgii lub reprezentacja Belgii; 4) wydarzenie jest tradycyjnie transmitowane w ramach ogólnodostępnej telewizji we Wspólnocie Francuskiej i zyskuje dużą widownię telewizyjną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 43 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3413) (1)

 • Dz. U. L180 - 42 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3291) (1)

 • Dz. U. L180 - 38 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Finlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 33 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Francję na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 17 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Irlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 11 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Austrię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 8 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Niemcy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 5 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Włochy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 3 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L180 - 1 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 0 z 200710.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.