Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 181 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze wieprzowiny

Data ogłoszenia:2007-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 181 POZ 3

Strona 1 z 4
11.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 806/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego powinien zostać podzielony na podokresy. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

(5)

Zarządzanie kontyngentami taryfowymi powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które muszą znaleźć się we wnioskach i w pozwoleniach.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W ramach Światowej Organizacji Handlu Wspólnota zobowiązała się do otwarcia kontyngentów taryfowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze wieprzowiny. Należy zatem ustanowić szczegółowe zasady zarządzania tymi kontyngentami.

(7)

Z uwagi na ryzyko spekulacji związane z odnośnym systemem w sektorze wieprzowiny należy określić jasne warunki dostępu podmiotów gospodarczych do systemu kontyngentów taryfowych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny (2) było wielokrotnie zmieniane w istotny sposób i konieczne są nowe zmiany. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1458/2003 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi, wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na przywóz powinna być ustalona na poziomie 20 EUR za 100 kg.

(8)

W interesie podmiotów gospodarczych Komisja powinna ustanowić ilości, o które nie wnioskowano i które powinny być dodane do ilości dostępnych w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu, zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (4), mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

W celu utrzymania stałego tempa przywozu okres obowiązywania kontyngentu ustalony od dnia 1 lipca

1. Niniejszym otwiera się kontyngenty taryfowe wymienione w załączniku I w odniesieniu do przywozu produktów sektora wieprzowiny objętych kodami CN określonymi w załączniku I.

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 208 z 19.8.2003, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1191/2006 (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 3). (3) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52). (4) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 181 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 14 z 200711.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/484/WPZiB z dnia 10 lipca 2007 r. przedłużające wspólne działanie 2006/439/WPZiB dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L181 - 12 z 200711.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, wodach WE obszaru Vb oraz międzynarodowych wodach obszarów IIa, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L181 - 10 z 200711.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L181 - 1 z 200711.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.