Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 809/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do pławnic

Data ogłoszenia:2007-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 1

12.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 809/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do pławnic

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych (3) określa ograniczenia i warunki dotyczące stosowania pławnic w obszarze regulowanym rozporządzeniem.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(5)

Wymienione wyżej rozporządzenia nie zawierają jednak definicji pławnic. Z uwagi na przejrzystość i dla ułatwienia harmonizacji procedur monitorowania w państwach członkowskich należy wprowadzić jednolitą definicję pławnic we wszystkich trzech aktach prawnych.

a także mając na uwadze, co następuje:

Ustanowienie definicji pławnic nie rozszerza zakresu stosowania ograniczeń i warunków dotyczących stosowania pławnic wprowadzonych do prawa wspólnotowego.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. ustanawiające środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych (1) ustanawia ramy dla zarządzania ochroną zasobów połowowych poprzez środki techniczne polegające na ogólnym ograniczeniu całkowitej długości pławnic do maksymalnie 2,5 km, a także poprzez zakaz posiadania na pokładzie i stosowania pławnic przeznaczonych do połowu pewnych gatunków; zakaz ten ma zastosowanie do wszystkich wspólnotowych statków rybackich z wyjątkiem statków poławiających na wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 894/97 otrzymuje brzmienie:

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach (2) określa wymogi dotyczące stosowania aktywnych akustycznych urządzeń odstraszających oraz monitorowania przypadkowych odłowów waleni w ramach pewnych połowów dokonywanych za pomocą pławnic.

„Artykuł 11 Ograniczenia dotyczące używania pławnic 1. »Pławnica« oznacza sieć skrzelową utrzymywaną na powierzchni morza lub na pewnej głębokości za pomocą urządzeń pływających, dryfującą z prądem osobno lub wraz z łodzią, z którą sieć może być połączona. Sieć może być wyposażona w urządzenia, które mają ją stabilizować i/lub ograniczać jej dryfowanie.

(3) Dz.U. L 349 z 31.12.2005, str. 1.

(1) Dz.U. L 132 z 23.5.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1239/98 (Dz.U. L 171 z 17.6.1998, str. 1). (2) Dz.U. L 150 z 30.4.2004, str. 12.

L 182/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.7.2007

2. Żaden statek nie może posiadać na pokładzie ani używać przy połowach jednej lub więcej pławnic, których indywidualna lub całkowita długość przekracza 2,5 km.”. Artykuł 2 W rozporządzeniu (WE) nr 812/2004 dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 1a Definicje »Pławnica« oznacza sieć skrzelową utrzymywaną na powierzchni morza lub na pewnej głębokości za pomocą urządzeń pływających, dryfującą z prądem osobno lub wraz z łodzią, z którą sieć może być połączona. Sieć może być wyposażona w urządzenia, które mają ją stabilizować i/lub ograniczać jej dryfowanie.”.

Artykuł 3 W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2187/2005 dodaje się literę w brzmieniu:

„o) »pławnica« oznacza sieć skrzelową utrzymywaną na powierzchni morza lub na pewnej głębokości za pomocą urządzeń pływających, dryfującą z prądem osobno lub wraz z łodzią, z którą sieć może być połączona. Sieć może być wyposażona w urządzenia, które mają ją stabilizować i/lub ograniczać jej dryfowanie.”.

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

S. GABRIEL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 37 z 200712.7.2007

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L182 - 36 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych podjętych w celu zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3315)

 • Dz. U. L182 - 34 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2007 r. przyznająca odstępstwa dla Włoch na mocy dyrektywy Rady 92/119/EWG dotyczące przewozu świń przeznaczonych do uboju po drogach publicznych i prywatnych do rzeźni, która znajduje się w obszarach zapowietrzonych w prowincji Cremona (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3314)

 • Dz. U. L182 - 33 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3212)

 • Dz. U. L182 - 31 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 65 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (sprawa nr COMP/F/39.234 – dopłaty do stopu – ponowne przyjęcie) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6765)

 • Dz. U. L182 - 29 z 200712.7.2007

  Decyzja Rady (WE) nr 485/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. upoważniająca Austrię do zawarcia umowy ze Szwajcarią zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L182 - 19 z 200712.7.2007

  Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (1)

 • Dz. U. L182 - 15 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 813/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 lipca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L182 - 7 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L182 - 5 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich

 • Dz. U. L182 - 3 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.