Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 19

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (1)

Data ogłoszenia:2007-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 19

Strona 1 z 8
12.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/19

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa

(Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5) (4)

Wspólnota jest stroną konwencji, w której ramach przyjęto specjalne zalecenie dotyczące ptactwa domowego (Gallus gallus) zawierające dodatkowe przepisy dotyczące drobiu utrzymywanego z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Zgodnie z wnioskami raportu Komitetu Naukowego ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie dobrostanu kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (brojlerów), wysokiemu wskaźnikowi wzrostu różnych odmian kurcząt wykorzystywanych obecnie do tego celu nie towarzyszy satysfakcjonujący poziom dobrostanu i zdrowia, a negatywne efekty wysokiego zagęszczenia hodowli można osłabić w budynkach, w których utrzymywane są dobre wewnętrzne warunki klimatyczne. Przepisy szczególne dotyczące powierzchni niewyłożonych ściółką, w celu minimalizacji parametrów genetycznych lub w celu włączenia wskaźników dobrostanu oprócz zapalenia skóry opuszki podeszwowej, zostaną określone, gdy będą dostępne odpowiednie opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Konieczne jest ustanowienie na szczeblu Wspólnoty zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji, które mogłyby kolidować ze sprawnym funkcjonowaniem wspólnej organizacji rynku w tym sektorze, oraz w celu zapewnienia racjonalnego rozwoju omawianego sektora. W celu osiągnięcia podstawowego celu, jakim jest zapewnienie poprawy poziomu dobrostanu zwierząt w intensywnej hodowli kurcząt, konieczne i właściwe staje się ustanowienie, zgodnie z zasadą proporcjonalności, minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Niniejsza dyrektywa, zgodnie z trzecim akapitem art. 5 Traktatu, nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Zasady powinny koncentrować się na problemach związanych z dobrostanem w ramach systemów intensywnej hodowli. Aby uniknąć stosowania niewspółmiernych środków mających zastosowanie do utrzymywania małych stad kurcząt, należy ustalić minimalny próg stosowania niniejszej dyrektywy.

Protokół w sprawie ochrony i opieki nad zwierzętami załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wymaga, aby przy formułowaniu i wykonywaniu polityki rolnej Wspólnota i państwa członkowskie w pełni uwzględniały wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt, przy równoczesnym przestrzeganiu przepisów prawnych lub administracyjnych oraz zwyczajów państw członkowskich związanych w szczególności z obyczajami religijnymi, tradycjami kulturowymi i dziedzictwem regionalnym. Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych (3), sporządzona na podstawie Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich (4) (dalej zwanej „konwencją”), wyznacza minimalne standardy ochrony zwierząt chowanych lub utrzymywanych z przeznaczeniem hodowlanym włącznie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń, żywienia, pojenia i opieki zgodnie z fizjologicznymi i etologicznymi potrzebami zwierząt.

(6)

(2)

(7)

(1) Opinia z dnia 14. lutego 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 26. października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 221 z 8.8.1998, str. 23. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (4) Dz.U. L 323 z 17.11.1978, str. 14. Konwencja zmieniona Protokołem zmian (Dz.U. L 395 z 31.12.1992, str. 22).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 37 z 200712.7.2007

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L182 - 36 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych podjętych w celu zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3315)

 • Dz. U. L182 - 34 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2007 r. przyznająca odstępstwa dla Włoch na mocy dyrektywy Rady 92/119/EWG dotyczące przewozu świń przeznaczonych do uboju po drogach publicznych i prywatnych do rzeźni, która znajduje się w obszarach zapowietrzonych w prowincji Cremona (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3314)

 • Dz. U. L182 - 33 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3212)

 • Dz. U. L182 - 31 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 65 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (sprawa nr COMP/F/39.234 – dopłaty do stopu – ponowne przyjęcie) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6765)

 • Dz. U. L182 - 29 z 200712.7.2007

  Decyzja Rady (WE) nr 485/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. upoważniająca Austrię do zawarcia umowy ze Szwajcarią zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L182 - 15 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 813/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 lipca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L182 - 7 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L182 - 5 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich

 • Dz. U. L182 - 3 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 1 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 809/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do pławnic

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.