Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Rady (WE) nr 485/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. upoważniająca Austrię do zawarcia umowy ze Szwajcarią zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2007-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 29

12.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/29

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY (WE) NR 485/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. upoważniająca Austrię do zawarcia umowy ze Szwajcarią zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2007/485/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Austrię. Pismem z dnia 6 marca 2007 r. Komisja zawiadomiła Austrię, że posiada wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku.

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 396,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Umowa będzie zawierać postanowienia w sprawie podatku od wartości dodanej (VAT) stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do przywozu towarów do Austrii na potrzeby elektrowni nadgranicznej. Wymieniony przywóz towarów ze Szwajcarii do Austrii przez osoby podlegające opodatkowaniu z pełnym prawem do odliczeń nie będzie podlegał podatkowi VAT w celu osiągnięcia podobnego porozumienia ze Szwajcarią w zakresie towarów przywożonych z Austrii do Szwajcarii.

(1)

Zgodnie z art. 396 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rada, stanowiąc jednogłośnie na wniosek Komisji, może upoważnić dowolne państwo członkowskie do zawarcia z krajem trzecim umowy, która może zawierać odstępstwa od przepisów powyższej dyrektywy.

(5)

Odstępstwo nie będzie zatem miało negatywnego wpływu na środki własne Wspólnoty Europejskiej pochodzące z podatku VAT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Pismem, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji dnia 13 września 2005 r., Austria wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do zawarcia umowy ze Szwajcarią w związku z elektrownią nadgraniczną usytuowaną po obydwu stronach rzeki Inn między miejscowościami Prutz (Austria) a Tschlin (Szwajcaria).

Artykuł 1 Niniejszym udziela się Austrii upoważnienia do zawarcia umowy ze Szwajcarią zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od dyrektywy 2006/112/WE obejmujące budowę, utrzymanie oraz funkcjonowanie nadgranicznej elektrowni usytuowanej po obydwu stronach rzeki Inn między miejscowościami Prutz (Austria) a Tschlin (Szwajcaria).

(3)

Zgodnie z art. 396 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 1 marca 2007 r. Komisja poinformowała

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/138/WE (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 92).

Przepisy dotyczące podatku VAT będące odstępstwami są określone w art. 2.

L 182/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.7.2007

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE towary przywożone ze Szwajcarii do Austrii przez osoby podlegające opodatkowaniu z pełnym prawem do odliczeń nie podlegają podatkowi VAT, pod warunkiem, że są one przeznaczone na budowę, utrzymanie, remont bądź funkcjonowanie elektrowni, o której mowa w art. 1. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2007 r. W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 37 z 200712.7.2007

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L182 - 36 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych podjętych w celu zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3315)

 • Dz. U. L182 - 34 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2007 r. przyznająca odstępstwa dla Włoch na mocy dyrektywy Rady 92/119/EWG dotyczące przewozu świń przeznaczonych do uboju po drogach publicznych i prywatnych do rzeźni, która znajduje się w obszarach zapowietrzonych w prowincji Cremona (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3314)

 • Dz. U. L182 - 33 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3212)

 • Dz. U. L182 - 31 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 65 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (sprawa nr COMP/F/39.234 – dopłaty do stopu – ponowne przyjęcie) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6765)

 • Dz. U. L182 - 19 z 200712.7.2007

  Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (1)

 • Dz. U. L182 - 15 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 813/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 lipca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L182 - 7 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L182 - 5 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich

 • Dz. U. L182 - 3 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 1 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 809/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do pławnic

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.