Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 65 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (sprawa nr COMP/F/39.234 – dopłaty do stopu – ponowne przyjęcie) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6765)

Data ogłoszenia:2007-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 31

Strona 1 z 2
12.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/31

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 65 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (sprawa nr COMP/F/39.234 – dopłaty do stopu – ponowne przyjęcie) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6765)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/486/WE)

Dnia 20 grudnia 2006 r. Komisja przyjęła decyzję odnoszącą się do postępowania przewidzianego w art. 65 Traktatu EWWiS. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (1) Komisja niniejszym podaje do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z nałożoną karą, mając na uwadze uzasadnione interesy przedsiębiorstw związane z ochroną ich tajemnic handlowych. Pełen tekst decyzji niezawierający fragmentów, które na żądanie spółki mogą zostać objęte klauzulą poufności, jest dostępny na stronie internetowej DG ds. Konkurencji http://europa.eu.int/comm/ competition/index_en.html w oryginalnym języku postępowania.


ADRESAT, PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA NARUSZENIE, CHARAKTER NARUSZENIA

(1)

Niniejsza decyzja skierowana jest do spółki TKS (ThyssenKrupp Stainless AG) w związku z postępowaniem spółki TS-AG (Thyssen Stahl AG). W drodze wyraźnego oświadczenia przekazanego Komisji w dniu 23 lipca 1997 r. spółka TKS dobrowolnie przejęła odpowiedzialność za działania spółki TS-AG, przynajmniej w okresie 1993–1994.

towe uznały, że w roku 1998 Komisja nałożyła na spółkę TKS grzywnę w związku z postępowaniem spółki TS-AG bez wcześniejszego umożliwienia jej przedstawienia wyjaśnień dotyczących tego postępowania. Stanowiło to naruszenie prawa spółki TKS do złożenia wyjaśnień.

(4)

W dniu 24 kwietnia 2006 r. Komisja przekazała spółce TKS pisemne zgłoszenie zastrzeżeń celem skorygowania wskazanego przez sądy wspólnotowe błędu proceduralnego.

(2)

Od dnia 16 grudnia 1993 r. do momentu zaprzestania działalności w sektorze stali nierdzewnej w dniu 31 grudnia 1994 r. spółka TS-AG uczestniczyła w pojedynczym i ciągłym naruszeniu art. 65 Traktatu EWWiS poprzez ustalanie cen stopów metali używanych w sektorze stali nierdzewnej w zachodniej Europie.

FUNKCJONOWANIE KARTELU

(5)

PROCEDURA

(3)

Decyzja dotyczy ponownego przyjęcia przez Komisję decyzji 98/247/CECA z dnia 21 stycznia 1998 r. (2). Decyzja ta została częściowo uchylona przez sądy wspólnotowe (3) ze względów proceduralnych. Sądy wspólno(6)

Dopłata do stopu jest elementem ceny obliczonym na podstawie cen stopów, a następnie dodanym do podstawowej ceny stali nierdzewnej. Koszt stopów używanych przez producentów stali nierdzewnej (stopy niklu, chromu i molibdenu) stanowił znaczną część łącznych kosztów produkcji. Ponadto ceny tych stopów ulegały częstym zmianom.

(1) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1. (2) Sprawa IV.35.814, dopłaty do stopu (Dz.U. L 100 z 1.4.1998, str. 55). (3) Sprawy T-45/98 i T-47/98, 13.12.2001, Krupp Thyssen Stainless GmbH und Acciai Terni SpA przeciwko Komisji, Zb.Orz. 2001, II-3757 oraz C-65/02 P i C-73/02 P, 14.7.2005, ThyssenKrupp Stainless GmbH und ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA przeciwko Komisji.

W 1993 r. ceny stopów oraz stali nierdzewnej gwałtownie spadły. Gdy we wrześniu 1993 r. ceny niklu zaczęły wzrastać, producenci odnotowali znaczny spadek zysków. Aby zaradzić tej sytuacji, w dniu 16 grudnia 1993 r. w Madrycie producenci wyrobów płaskich ze stali nierdzewnej zorganizowali spotkanie. Podczas spotkania producenci nawiązali liczne kontakty w celu obliczania i stosowania dopłat do stopu.

L 182/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.7.2007

(7)

W decyzji Komisja stwierdziła, że spółka TS-AG wraz z innymi przedsiębiorstwami wspólnie zmieniały, a następnie stosowały pośrednie wartości odniesienia w obliczaniu dopłat do stopu. Celem i skutkiem takiego postępowania jest ograniczenie i zakłócenie konkurencji na wspólnym rynku. (12)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 37 z 200712.7.2007

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L182 - 36 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych podjętych w celu zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3315)

 • Dz. U. L182 - 34 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2007 r. przyznająca odstępstwa dla Włoch na mocy dyrektywy Rady 92/119/EWG dotyczące przewozu świń przeznaczonych do uboju po drogach publicznych i prywatnych do rzeźni, która znajduje się w obszarach zapowietrzonych w prowincji Cremona (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3314)

 • Dz. U. L182 - 33 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3212)

 • Dz. U. L182 - 29 z 200712.7.2007

  Decyzja Rady (WE) nr 485/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. upoważniająca Austrię do zawarcia umowy ze Szwajcarią zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L182 - 19 z 200712.7.2007

  Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (1)

 • Dz. U. L182 - 15 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 813/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 lipca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L182 - 7 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L182 - 5 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich

 • Dz. U. L182 - 3 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 1 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 809/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do pławnic

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.