Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2007 r. przyznająca odstępstwa dla Włoch na mocy dyrektywy Rady 92/119/EWG dotyczące przewozu świń przeznaczonych do uboju po drogach publicznych i prywatnych do rzeźni, która znajduje się w obszarach zapowietrzonych w prowincji Cremona (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3314)

Data ogłoszenia:2007-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 34

L 182/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.7.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 lipca 2007 r. przyznająca odstępstwa dla Włoch na mocy dyrektywy Rady 92/119/EWG dotyczące przewozu świń przeznaczonych do uboju po drogach publicznych i prywatnych do rzeźni, która znajduje się w obszarach zapowietrzonych w prowincji Cremona (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3314)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2007/488/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


dla tego obszaru zapowietrzonego nie są już stosowane. Należy zatem uchylić decyzję 2007/123/WE.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając dyrektywę Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (1), w szczególności pkt 7 ust. 2 lit. d) jej załącznika II, a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

W dniach 7 i 15 maja 2007 r. właściwe organy Włoch ustanowiły obszary zapowietrzone wokół ognisk choroby pęcherzykowej świń w gminach Salvirola i Fiesco w prowincji Cremona zgodnie z art. 10 dyrektywy 92/119/EWG. W dniu 14 czerwca 2007 r. ustanowiono obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby w gminie Offanengo, w prowincji Cremona. Te obszary zapowietrzone częściowo się pokrywają. W związku z tym przemieszczanie i przewóz świń po drogach publicznych i prywatnych na tych obszarach zapowietrzonych zostało zabronione. Jednak Włochy złożyły dwa wnioski o przyznanie odstępstwa od tego zakazu dla przewozu świń przeznaczonych do uboju spoza tych obszarów zapowietrzonych po drogach publicznych i prywatnych wewnątrz tych obszarów zapowietrzonych w celu ich przewozu do rzeźni, które znajdują się w obszarach zapowietrzonych. Należy zatem wprowadzić takie dwa odstępstwa, z zastrzeżeniem warunku, że Włochy zastosują rygorystyczne środki kontroli i ostrożności gwarantujące wyeliminowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. Decyzją Komisji 2007/123/WE z dnia 20 lutego 2007 r. przyznano podobne odstępstwo rzeźni w obszarze zapowietrzonym wokół ogniska choroby pęcherzykowej świń, które wystąpiło w gminie Romano di Lombardia, prowincja Bergamo we Włoszech. Środki ustanowione

Włochy mogą zezwolić na przewóz świń przeznaczonych do uboju przybywających spoza obszarów zapowietrzonych ustanowionych w dniach 7 i 15 maja 2007 r. wokół ognisk choroby pęcherzykowej świń, które wystąpiły w gminach Salvirola i Fiesco, i z obszaru zapowietrzonego ustanowionego w dniu 14 czerwca 2007 r. wokół ogniska choroby, która wystąpiła w gminie Offanengo („świnie”), będących w drodze do rzeźni „2037 M/S” i „523 M” („rzeźnia”), po drogach publicznych i prywatnych w tych obszarach zapowietrzonych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 2.

(2)

Artykuł 2 Do odstępstw przewidzianych w art. 1 mają zastosowanie następujące warunki:

(3)

(4)

a) wysyłka świń podlega obowiązkowi zgłoszenia przez urzędowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za gospodarstwo pochodzenia urzędowemu lekarzowi weterynarii rzeźni z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem;

b) przewóz świń do rzeźni musi odbywać się korytarzem; Włochy z wyprzedzeniem ustanawiają szczegóły dotyczące tego korytarza;

(5)

(1) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 69. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/10/WE (Dz.U. L 63 z 1.3.2007, str. 24).

c) pojazdy używane do przewozu świń muszą być opieczętowane przez właściwy organ przed wjazdem lub przy wjeździe na korytarz; podczas zapieczętowania właściwy organ musi zapisać numer rejestracyjny pojazdu i liczbę przewożonych nim świń;

12.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/35

d) po przybyciu do rzeźni właściwy organ: i) sprawdza i usuwa pieczęć na pojeździe; ii) jest obecny przy wyładowywaniu świń; iii) zapisuje numer rejestracyjny pojazdu i liczbę znajdujących się w nim świń; e) każdy pojazd przewożący świnie do rzeźni, natychmiast po wyładowaniu, przed opuszczeniem rzeźni, zostaje poddany czyszczeniu i dezynfekcji pod urzędową kontrolą oraz zgodnie z instrukcjami właściwego organu.

Artykuł 3 Decyzja 2007/123/WE traci moc. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 37 z 200712.7.2007

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L182 - 36 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych podjętych w celu zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3315)

 • Dz. U. L182 - 33 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3212)

 • Dz. U. L182 - 31 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 65 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (sprawa nr COMP/F/39.234 – dopłaty do stopu – ponowne przyjęcie) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6765)

 • Dz. U. L182 - 29 z 200712.7.2007

  Decyzja Rady (WE) nr 485/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. upoważniająca Austrię do zawarcia umowy ze Szwajcarią zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L182 - 19 z 200712.7.2007

  Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (1)

 • Dz. U. L182 - 15 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 813/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 lipca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L182 - 7 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L182 - 5 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich

 • Dz. U. L182 - 3 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 1 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 809/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do pławnic

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.