Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich

Data ogłoszenia:2007-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 5

12.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 811/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 797/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 917/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

W celu uniknięcia ryzyka niejasności należy w jasny sposób ustanowić, w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 917/2004 (2), że działania zawarte w programach pszczelarskich muszą być koniecznie zrealizowane przed końcem danego roku obrotowego. Możliwość zmiany limitów finansowych poszczególnych działań danego programu pszczelarskiego podczas roku obrotowego, bez konieczności zatwierdzania takich zmian zgodnie z procedurą określoną w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 797/2004, jest obecnie ograniczona do maksymalnie 20 % wyżej wymienionych limitów finansowych. To ograniczenie 20 % okazało się zbyt wiążące z administracyjnego punktu widzenia zarówno dla państw członkowskich, jak i dla Komisji. Należy je zatem usunąć. W celu uproszczenia należy wprowadzić większą elastyczność w dostosowywaniu działań zawartych w programach pszczelarskich podczas roku obrotowego i w ten sposób usunąć ograniczenia przy nowym podziale środków budżetowych w rozbiciu na rodzaj środków wewnątrz budżetu przeznaczonego dla każdego państwa członkowskiego. Należy przewidzieć, że Komisja będzie informowana o dostosowywaniu działań zawartych w programach pszczelarskich, o ile niektóre działania nie były początkowo zgłoszone w ramach programu trzyletniego. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 917/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

a) w ust. 1 skreśla się akapit drugi;

b) w ust. 3 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Działania zawarte w programach pszczelarskich, ustanawiane na każdy rok trzyletniego okresu, należy w pełni zrealizować przed 31 sierpnia odnośnego roku obrotowego.”.

(2)

2) Artykuł 6 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6 Działania zawarte w programach pszczelarskich mogą być dostosowywane podczas roku obrotowego, o ile są one nadal zgodne z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 797/2004. Limity finansowe w stosunku do każdego z wymienionych działań mogą zostać zmienione, pod warunkiem że ogólny pułap dla programu rocznego nie zostanie przekroczony a wkład wspólnotowy w finansowanie programu pszczelarskiego nie przekroczy 50 % wydatków poniesionych przez dane państwo członkowskie.

(3)

(4)

(5)

(6)

Dane państwo członkowskie informuje Komisję o każdym projekcie dostosowania działań na mocy pierwszego akapitu, o ile dane działanie nie zostało początkowo przewidziane i zgłoszone w ramach programu trzyletniego. W razie braku sprzeciwu Komisji planowane dostosowania zaczynają obowiązywać pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po wyżej wymienionym przekazaniu informacji.

(7)

(1) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 1. (2) Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 83. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

Najpóźniej dwa miesiące po zakończeniu każdego roku obrotowego państwa członkowskie przekazują Komisji zestawienie zrealizowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne rodzaje działań.”.

3) Skreśla się art. 7.

L 182/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.7.2007

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 182 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 37 z 200712.7.2007

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L182 - 36 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych podjętych w celu zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3315)

 • Dz. U. L182 - 34 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2007 r. przyznająca odstępstwa dla Włoch na mocy dyrektywy Rady 92/119/EWG dotyczące przewozu świń przeznaczonych do uboju po drogach publicznych i prywatnych do rzeźni, która znajduje się w obszarach zapowietrzonych w prowincji Cremona (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3314)

 • Dz. U. L182 - 33 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3212)

 • Dz. U. L182 - 31 z 200712.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 65 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (sprawa nr COMP/F/39.234 – dopłaty do stopu – ponowne przyjęcie) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6765)

 • Dz. U. L182 - 29 z 200712.7.2007

  Decyzja Rady (WE) nr 485/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. upoważniająca Austrię do zawarcia umowy ze Szwajcarią zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L182 - 19 z 200712.7.2007

  Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (1)

 • Dz. U. L182 - 15 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 813/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 lipca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L182 - 7 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L182 - 3 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 1 z 200712.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 809/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do pławnic

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.