Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 824/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i określające sposób zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r. (1)

Data ogłoszenia:2007-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 1

Strona 1 z 3
14.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 824/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i określające sposób zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

monitorować tempo, w jakim kontyngenty są wykorzystywane, i informować o tym państwa członkowskie.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dostawy wspólnotowe niektórych produktów rybołówstwa zależą obecnie od przywozu z krajów trzecich. W interesie Wspólnoty jest częściowe lub całkowite zawieszenie opłat celnych na produkty, o których mowa, w ramach wspólnotowych kontyngentów taryfowych o odpowiedniej wielkości. Aby nie powodować zagrożenia perspektyw rozwoju tych produktów we Wspólnocie i aby zapewnić odpowiednie dostawy w celu zaspokojenia zapotrzebowania ze strony sektorów przemysłu wykorzystujących je, kontyngenty takie powinny zostać otwarte z zastosowaniem zmiennych opłat celnych zgodnie z wrażliwością danego produktu na rynku wspólnotowym.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1) przewiduje utworzenie systemu zarządzania kontyngentami taryfowymi, które mają być wykorzystywane zgodnie z porządkiem chronologicznym przyjęcia zgłoszenia o dopuszczeniu do swobodnego obrotu. Komisja oraz państwa członkowskie zarządzają kontyngentami taryfowymi przyznanymi na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z tym systemem.

(5)

(2)

Wszyscy importerzy wspólnotowi powinni mieć zapewniony równy i niezakłócony dostęp do wspomnianych kontyngentów, a stawki ustanowione dla tych kontyngentów powinny być stosowane w sposób nieprzerwany wobec całego przywozu do wszystkich państw członkowskich produktów, których to dotyczy, do wyczerpania kontyngentów.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności wspólnego zarządzania tymi kontyngentami państwa członkowskie powinny zostać upoważnione do odejmowania z kontyngentu niezbędnych ilości odpowiadających ich aktualnemu przywozowi. Ponieważ ta metoda zarządzania wymaga ścisłej współpracy między państwami członkowskimi a Komisją, musi ona przede wszystkim być w stanie

Okres obowiązywania rozporządzenia Rady (WE) nr 379/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa (2) upłynął dnia 31 grudnia 2006 r. W okresie między dniem 1 stycznia 2007 r. a wejściem w życie niniejszego rozporządzenia nie udostępniano żadnych autonomicznych kontyngentów taryfowych. Ponadto z uwagi na fakt, że wszystkie kontyngenty otwarte niniejszym rozporządzeniem podlegają warunkom dotyczącym przeznaczenia końcowego, aby skorzystać z uprzywilejowanego traktowania taryfowego, stosowanie niniejszego rozporządzenia z mocą wsteczną nie jest możliwe. Dlatego też w celu zapewnienia pewnej ciągłości z poprzednim systemem kontyngentów taryfowych należy przewidzieć wprowadzenie w jego następstwie systemu, który umożliwia zmniejszenie ceł przywozowych na produkty rybołówstwa, które dopuszczono do swobodnego obrotu w okresie między dniem 1 stycznia 2007 r. a wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Nowy system powinien uwzględniać warunki przeznaczenia końcowego i dostępne ilości na poszczególne kontyngenty.

(1) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6). (2) Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1723/2006 (Dz.U. L 324 z 23.11.2006, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 34 z 200714.7.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2007/5)

 • Dz. U. L184 - 29 z 200714.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3327) (1)

 • Dz. U. L184 - 25 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe

 • Dz. U. L184 - 17 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

 • Dz. U. L184 - 12 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące stałego i tymczasowego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L184 - 9 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L184 - 8 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące 35. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L184 - 6 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L184 - 5 z 200714.7.2007

  Oświadczenie Komisji i Rady

 • Dz. U. L184 - 0 z 200714.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.