Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

Data ogłoszenia:2007-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 17

Strona 1 z 10
14.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/17

DYREKTYWY

DYREKTYWA 2007/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

nienia możliwości transgranicznego wykonywania prawa głosu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 i art. 95,


(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

Posiadacze akcji dających prawa głosu powinni móc wykonywać te prawa, ponieważ są one odzwierciedlone w cenie nabycia akcji. Ponadto skuteczna kontrola sprawowana przez akcjonariuszy jest nieodzownym wymogiem dobrego ładu korporacyjnego i w związku z tym powinno się ją ułatwiać i promować. Konieczne jest zatem przyjęcie środków w celu zbliżenia prawodawstwa państw członkowskich w tym zakresie. Przeszkody utrudniające akcjonariuszom głosowanie, do których należy uzależnianie wykonywania prawa głosu od zablokowania akcji przez pewien okres przed terminem walnego zgromadzenia, powinny zostać usunięte. Niemniej jednak niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na istniejące prawodawstwo Wspólnoty dotyczące jednostek emitowanych przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania ani jednostek nabywanych lub zbywanych przez tego rodzaju przedsiębiorstwa.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

W komunikacie z dnia 21 maja 2003 r. zatytułowanym „Unowocześnienie prawa spółek oraz umacnianie ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej – plan przyszłych działań” Komisja wskazała, że należy podjąć nowe inicjatywy odpowiadające istniejącym potrzebom w celu wzmocnienia praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym oraz że istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemów związanych z głosowaniem transgranicznym.

(2)

W swojej rezolucji z dnia 21 kwietnia 2004 r. (3) Parlament Europejski wyraził poparcie dla zgłoszonego przez Komisję zamiaru wzmocnienia praw akcjonariuszy, w szczególności poprzez rozszerzenie zasad dotyczących przejrzystości, prawa do głosowania przez pełnomocników, możliwości udziału w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków elektronicznych oraz zapew-

(1) Dz.U. C 318 z 23.12.2006, str. 42. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. (3) Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 714.

Istniejące prawodawstwo Wspólnoty nie jest wystarczające do osiągnięcia tego celu. Dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczania papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartosciowych, które podlegają publikacji (4) koncentruje się na informacjach, które emitenci muszą ujawniać uczestnikom rynku i tym samym nie dotyczy samego procesu głosowania akcjonariuszy. Ponadto dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (5), nakłada na emitentów obowiązek udostępniania pewnych informacji i dokumentów dotyczących walnych zgromadzeń w rodzimym państwie członkowskim emitenta. Dlatego też powinny zostać wprowadzone pewne minimalne standardy w celu ochrony inwestorów oraz wspierania łatwego i skutecznego wykonywania praw akcjonariuszy wynikających z posiadania akcji z prawem głosu. W odniesieniu do innych praw niż prawo głosu, państwa członkowskie mogą rozszerzyć stosowanie tych minimalnych standardów także na akcje nieme, o ile akcje te nie zostały nimi objęte już wcześniej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 34 z 200714.7.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2007/5)

 • Dz. U. L184 - 29 z 200714.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3327) (1)

 • Dz. U. L184 - 25 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe

 • Dz. U. L184 - 12 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące stałego i tymczasowego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L184 - 9 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L184 - 8 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące 35. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L184 - 6 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L184 - 5 z 200714.7.2007

  Oświadczenie Komisji i Rady

 • Dz. U. L184 - 1 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 824/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i określające sposób zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r. (1)

 • Dz. U. L184 - 0 z 200714.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.