Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 25

Tytuł:

Dyrektywa 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe

Data ogłoszenia:2007-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 25

Strona 1 z 4
14.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/25

DYREKTYWA 2007/38/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71 ust. 1 lit. c), uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

w XXI wieku” grupa wysokiego szczebla CARS 21 zaleciła przyjęcie zintegrowanego podejścia w zakresie bezpieczeństwa drogowego obejmującego obowiązkowe wprowadzenie nowych elementów bezpieczeństwa, takich jak lusterka mające na celu zmniejszenie martwego pola samochodów ciężarowych.


uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów,

(5)

Urządzenia służące do widzenia pośredniego, jak lusterka szerokokątne i lusterka bliskiego zasięgu, kamery, monitory lub inne systemy, poprawiają pole widzenia kierowcy i poprawiają bezpieczeństwo pojazdów.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia daje duże możliwości ograniczenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków, ale dotyczy wyłącznie nowo zarejestrowanych pojazdów.

Kierujący samochodami ciężarowymi, którzy nie dostrzegają na drodze innych użytkowników znajdujących się w bardzo bliskiej odległości od prowadzonych przez nich pojazdów lub obok nich, powodują liczne wypadki. Do wypadków tych dochodzi często podczas zmiany kierunku jazdy na skrzyżowaniach, węzłach dróg lub rondach, kiedy to kierowcy nie widzą innych użytkowników dróg w strefie martwego pola znajdującej się bezpośrednio wokół ich pojazdów. Szacuje się, że każdego roku w takich okolicznościach ginie 400 osób, z których większość to szczególnie zagrożeni użytkownicy dróg tacy jak rowerzyści, motocykliści i piesi. W białej księdze z dnia 12 września 2001 r., zatytułowanej „Europejska polityka transportowa do 2010 r. – czas na decyzje”, Komisja stawia za cel zmniejszenie do roku 2010 liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE o połowę. W trzecim programie działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego Komisja zobowiązała się do zbadania możliwości doposażenia samochodów ciężarowych wprowadzonych do ruchu drogowego w urządzenia służące do pośredniego widzenia mające na celu zmniejszenie martwego pola i przyczynienia się w ten sposób do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. W dziesięcioletnim harmonogramie zawartym w sprawozdaniu końcowym zatytułowanym „Konkurencyjny system prawny dla przemysłu motoryzacyjnego

(6)

Pojazdy już wprowadzone do ruchu drogowego nie są w związku z tym objęte obowiązkami ustanowionymi w dyrektywie 2003/97/WE. Ocenia się, że nie wszystkie z tych pojazdów zostaną zastąpione przed 2023 r.

(7)

(2)

W międzyczasie, aby przyczynić się do zmniejszenia liczby śmiertelnych i ulegających poważnym obrażeniom ofiar wypadków drogowych z udziałem szczególnie zagrożonych użytkowników dróg powodowanych przez te pojazdy, należy przewidzieć, aby przedmiotowe pojazdy zostały doposażone w udoskonalone urządzenia służące do widzenia pośredniego.

(8)

Pojazdy już wprowadzone do ruchu drogowego powinny być wyposażone w lusterka zmniejszające boczne martwe pole, spełniając w ten sposób wymogi techniczne dyrektywy 2003/97/WE. W przypadku większości przedmiotowych pojazdów jest to technicznie wykonalne.

(9)

(3)

(1) Opinia z dnia 14 marca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 34 z 200714.7.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2007/5)

 • Dz. U. L184 - 29 z 200714.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3327) (1)

 • Dz. U. L184 - 17 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

 • Dz. U. L184 - 12 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące stałego i tymczasowego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L184 - 9 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L184 - 8 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące 35. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L184 - 6 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L184 - 5 z 200714.7.2007

  Oświadczenie Komisji i Rady

 • Dz. U. L184 - 1 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 824/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i określające sposób zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r. (1)

 • Dz. U. L184 - 0 z 200714.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.