Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2007/5)

Data ogłoszenia:2007-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 10

Strona 10 z 15

2. W przypadku procedur otwartych minimalny termin składania ofert wynosi 52 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

3. W przypadku procedur ograniczonych, procedur negocjacyjnych i dialogu konkurencyjnego:

a) minimalny termin składania wniosków wynosi 37 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu; oraz 4. Jeżeli zamówienie ma zostać udzielone na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, do zaproszenia dołączany jest również wynik pełnej oceny danego oferenta. Zaproszenie określa również wzór matematyczny, który zostanie użyty w aukcji elektronicznej do automatycznego


b) minimalny termin składania ofert wynosi 40 dni od daty wysłania zaproszenia do składania ofert.

14.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/43

4. Jeżeli EBC opublikował, na zasadach określonych w art. 10 ust. 2, wstępne ogłoszenie informacyjne, które zostało wysłane co najmniej 52 dni przed ogłoszeniem o zamówieniu, minimalny termin składania ofert może zgodnie z ogólną zasadą zostać skrócony do 36 dni, lecz w żadnym wypadku nie może być krótszy niż 22 dni.

ODDZIAŁ 2

Przebieg procedury Artykuł 19 Komunikacja z kandydatami i oferentami 1. W trakcie procedury przetargowej kandydaci oraz oferenci kontaktują się tylko z osobą kontaktową/osobami kontaktowymi wyznaczonymi przez EBC. EBC wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu i/lub zaproszeniu do składania ofert sposoby komunikacji, które będą stosowane. Sposoby komunikacji muszą być ogólnie dostępne i mają charakter niedyskryminacyjny.

5. Jeżeli ogłoszenia o zamówieniach są sporządzane i przesyłane za pomocą środków elektronicznych, zgodnie z formatem i procedurami przesyłania określonymi przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, termin składania ofert oraz wniosków może zostać skrócony o siedem dni.

6. Terminy składania ofert mogą ulec skróceniu o pięć dni w przypadku, gdy EBC oferuje nieograniczony i pełny dostęp za pomocą środków elektronicznych do zaproszenia do składania ofert, począwszy od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a w tekście ogłoszenia znajduje się adres internetowy, pod którym dokumenty te są dostępne. Powyższe skrócenie terminu może być stosowane łącznie ze skróceniem terminu, o którym mowa w ust. 5.

2. Kandydaci/oferenci składają wnioski/oferty na piśmie zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu/zaproszeniu do składania ofert.

7. Jeżeli w procedurze otwartej zaproszenie do składania ofert, pomimo złożonego terminowo wniosku, nie zostaje dostarczone w terminie sześciu dni lub w przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po złożeniu wizyty na miejscu albo po dokonaniu na miejscu sprawdzenia dokumentów dołączonych do zaproszenia do składania ofert, terminy składania ofert przedłuża się tak, aby wszyscy wykonawcy mieli wystarczająco wiele czasu na przygotowanie oferty.

3. EBC może przeprowadzać procedury przetargowe w formie elektronicznej zgodnie z ogólnymi wymogami dla elektronicznych zamówień publicznych określonymi w art. 42 w związku z załącznikiem X dyrektywy o zamówieniach publicznych. W takim wypadku ogłoszenie o zamówieniu określa w szczególności wymagania formalne, których muszą przestrzegać kandydaci/oferenci, oraz sposób dostępu do platformy elektronicznej. EBC może zastrzec, że będzie dopuszczał tylko wnioski/oferty elektroniczne.

4. Kandydaci oraz oferenci mogą, na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert, kierować do EBC na piśmie pytania dotyczące ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do składania ofert lub dokumentów dodatkowych. EBC udziela w odpowiednim czasie odpowiedzi na zadane pytania, a jeśli dotyczą one wszystkich, przekazuje je w sposób anonimowy wszystkim kandydatom/oferentom.

8. W przypadku procedur ograniczonych i negocjacyjnych, jeżeli ze względu na pilną konieczność terminy przewidziane w niniejszym artykule nie mogą być dotrzymane, EBC może stosować procedurę przyspieszoną. W takim przypadku stosuje się następujące terminy minimalne:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 29 z 200714.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3327) (1)

 • Dz. U. L184 - 25 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe

 • Dz. U. L184 - 17 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

 • Dz. U. L184 - 12 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące stałego i tymczasowego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L184 - 9 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L184 - 8 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące 35. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L184 - 6 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L184 - 5 z 200714.7.2007

  Oświadczenie Komisji i Rady

 • Dz. U. L184 - 1 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 824/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i określające sposób zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r. (1)

 • Dz. U. L184 - 0 z 200714.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.