Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2007/5)

Data ogłoszenia:2007-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 4

Strona 4 z 15

f) usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe.

Artykuł 7 Okres obowiązywania i jego przedłużenia 1. Okres obowiązywania zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, co do zasady nie przekracza czterech lat.

a) jeśli z przyczyn o charakterze obowiązkowym zamówienie może zostać udzielone tylko określonemu wykonawcy. Przyczyny te mogą mieć charakter techniczny, artystyczny lub prawny, nie mogą mieć jednak charakteru ekonomicznego;

b) jeśli z uwagi na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których EBC nie mógł przewidzieć, nie jest możliwe dochowanie terminów przewidzianych dla procedur udzielenia zamówień publicznych;


2. Jeśli zamówienie jest udzielone na czas określony, okres jego obowiązywania może zostać przedłużony poza okres początkowy pod następującymi warunkami:

c) jeśli EBC zaklasyfikował zamówienie jako tajne lub gdy realizacji zamówienia muszą towarzyszyć szczególne środki bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami EBC dotyczącymi bezpieczeństwa, lub gdy wymaga tego ochrona podstawowych interesów EBC;

a) ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużenia; oraz

b) możliwe przedłużenia są należycie uzasadnione; oraz

d) w przypadku dostaw, jeżeli przedmiotem zamówienia są produkty wytwarzane jedynie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych; przepis ten nie obejmuje produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokrycie kosztów badań i rozwoju;

c) możliwe przedłużenia zostały uwzględnione przy obliczaniu wartości zamówienia na zasadach określonych w art. 5 niniejszej decyzji.

e) w przypadku nabywania dostaw na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy definitywnie likwidującego swoją działalność albo od syndyków masy upadłości lub likwidatorów, lub też w wyniku układu z wierzycielami lub podobnej procedury, przewidzianej przez krajowe przepisy ustawowe lub wykonawcze.

Łączna długość okresów, o które następuje przedłużenie, nie może przekraczać okresu obowiązywania początkowego zamówienia.

3. Okres obowiązywania zamówienia udzielonego na czas określony może poza tym zostać przedłużony tylko przy zachowaniu warunków określonych w art. 6.

L 184/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2007

Artykuł 8 Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane 1. EBC może zlecać dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane kontrahentowi, któremu przyznano początkowe zamówienie, pod warunkiem, że: a) dokumentacja przetargowa przewidywała opcjonalnie dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane; oraz

zamówień na zasadach określonych poniżej odpowiednio w art. 15 i 16.

3. Procedury, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być uzupełnione przez aukcję elektroniczną opisaną poniżej w art. 17.

b) dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane zostały uwzględnione przy obliczaniu wartości zamówienia na zasadach określonych w art. 5 niniejszej decyzji.

4. EBC może również przeprowadzać konkursy. Procedura przeprowadzania konkursu jest zamieszczana w ogłoszeniu o konkursie i jest zgodna z ogólnymi zasadami przeprowadzania konkursów.

Artykuł 10 2. EBC może ponadto zamówić u początkowego kontrahenta dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane, które z powodu nieprzewidzianych okoliczności stały się niezbędne dla realizacji celu zamówienia, pod warunkiem, że: a) dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych nie można oddzielić z przyczyn technicznych lub ekonomicznych od początkowego zamówienia bez przysporzenia poważnych niedogodności; lub Ogłaszanie informacji o zamówieniach publicznych 1. Jeśli EBC zamierza przeprowadzić procedurę przetargową na zasadach określonych w niniejszym rozdziale II, zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na swojej stronie internetowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 29 z 200714.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3327) (1)

 • Dz. U. L184 - 25 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe

 • Dz. U. L184 - 17 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

 • Dz. U. L184 - 12 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące stałego i tymczasowego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L184 - 9 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L184 - 8 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące 35. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L184 - 6 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L184 - 5 z 200714.7.2007

  Oświadczenie Komisji i Rady

 • Dz. U. L184 - 1 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 824/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i określające sposób zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r. (1)

 • Dz. U. L184 - 0 z 200714.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.