Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2007/5)

Data ogłoszenia:2007-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 5

Strona 5 z 15

W uzasadnionych przypadkach EBC może również zamieścić ogłoszenia w innych odpowiednich mediach. Ogłoszenia na stronie internetowej i/lub w innych mediach nie mogą poprzedzać publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy różnymi wersjami ogłoszenia, wersja zamieszczona w Dzienniku Urzędowym uznawana jest za autentyczną i korzysta z pierwszeństwa przed innymi wersjami.

b) dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane są absolutnie niezbędne dla zakończenia realizacji zamówienia, mimo że można je wyodrębnić z realizacji początkowego zamówienia. Łączna wartość dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych co do zasady nie może jednak przekraczać 50 % kwoty, na jaką opiewa początkowe zamówienie.


3. Jeśli warunki określone w ust. 1 i 2 nie są spełnione, zamówienie na dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane może zostać przyznane tylko na zasadach określonych w art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

2. EBC może również opublikować wstępne ogłoszenie informacyjne określające szacowaną wartość zamówień, według kategorii usług lub grup produktów, oraz podstawowe cechy zamówień na roboty budowlane, które zamierza udzielić w trakcie trwania roku budżetowego. W takim przypadku termin składania wniosków oraz ofert na zasadach określonych w art. 18 ust. 4 może zostać skrócony w odniesieniu do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia wskazanych w ogłoszeniu wstępnym.

Artykuł 11 Procedura otwarta 1. Od momentu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, każdy zainteresowany wykonawca może zwrócić się o doręczenie zaproszenia do składania ofert, chyba że zostało ono udostępnione elektronicznie. EBC przekazuje zaproszenie do składania ofert w terminie sześciu dni od otrzymania wniosku, pod warunkiem że wniosek został złożony we właściwym czasie przed upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ II PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ODDZIAŁ 1

Rodzaje procedur Artykuł 9 Przegląd 1. EBC udziela zamówień, których szacunkowa wartość przekracza określone powyżej kwoty progowe, w drodze procedury otwartej. W uzasadnionych przypadkach EBC może, na zasadach określonych poniżej, stosować procedurę ograniczoną, procedurę negocjacyjną lub dialog konkurencyjny.

2. Zainteresowani oferenci składają ofertę w terminie określonym przez EBC wraz z kompletem wymaganej przez EBC dokumentacji.

2. EBC może również zawierać umowy ramowe lub tworzyć dynamiczne systemy zakupów i udzielać na takiej podstawie

3. EBC udziela zamówienia oferentowi, który najlepiej spełnia kryteria udzielenia zamówienia określone w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert.

14.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/39

Artykuł 12 Procedura ograniczona 1. EBC może stosować procedurę zamkniętą, jeżeli:

w drodze wyboru najlepszej oferty według reguł rządzących procedurą otwartą lub ograniczoną.

a) wymagania EBC mogą zostać określone na tyle dokładnie, że możliwe jest porównanie poszczególnych ofert ze sobą, a zamówienie może zostać udzielone bez dalszych negocjacji z oferentami; oraz

b) ograniczenie liczby ofert jest konieczne z przyczyn administracyjnych lub z uwagi na charakter zamówienia publicznego.

2. EBC może stosować procedurę negocjacyjną również wówczas, gdy w wyniku procedury otwartej lub ograniczonej lub dialogu konkurencyjnego nie została złożona żadna oferta możliwa do przyjęcia, w zakresie w jakim pierwotne warunki zamówienia nie ulegają zasadniczym zmianom. EBC może zrezygnować z opublikowania nowego ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli uwzględnia w procedurze negocjacyjnej tylko i wyłącznie wszystkich oferentów, którzy brali udział we wcześniejszej procedurze, spełnili kryteria kwalifikacji i złożyli oferty zgodnie z formalnymi wymogami dotyczącymi oferty. Jeśli nie została złożona żadna oferta lub żadna z ofert nie spełnia wymogów formalnych dotyczących oferty, EBC może ponadto rozpocząć procedurę negocjacyjną bez ogłoszenia na zasadach określonych w art. 29.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 29 z 200714.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3327) (1)

 • Dz. U. L184 - 25 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe

 • Dz. U. L184 - 17 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

 • Dz. U. L184 - 12 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące stałego i tymczasowego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L184 - 9 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L184 - 8 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące 35. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L184 - 6 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L184 - 5 z 200714.7.2007

  Oświadczenie Komisji i Rady

 • Dz. U. L184 - 1 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 824/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i określające sposób zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r. (1)

 • Dz. U. L184 - 0 z 200714.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.