Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2007/5)

Data ogłoszenia:2007-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 8

Strona 8 z 15

a) poprzez zastosowanie kryteriów określonych w umowie ramowej bez ponownego poddawania zamówienia procedurze konkurencyjnej; lub

14.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/41

b) jeśli kryteria takie nie zostały określone, EBC może ponownie poddać zamówienie procedurze konkurencyjnej z udziałem wykonawców, z którymi zawarto umowę ramową.

one zgodne z warunkami oferty. Od oferentów nie pobiera się żadnych opłat.

W takim przypadku EBC z następującą procedurą:


udziela zamówienia

zgodnie

— EBC zaprasza na piśmie wykonawców do złożenia oferty w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe określa również kryteria, na podstawie których zostanie udzielone zamówienie, po czym — wykonawcy składają oferty na piśmie w terminie określonym przez EBC, po czym — EBC udziela zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielenia zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym.

4. Po otrzymaniu oferty orientacyjnej, EBC dokonuje we właściwym czasie oceny zdolności oferenta do otrzymania zamówienia oraz spełniania przez niego kryteriów kwalifikacji. Ponadto EBC sprawdza, czy oferty orientacyjne odpowiadają warunkom oferty. EBC informuje oferentów w najkrótszym możliwym czasie o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów lub o odmowie dopuszczenia.

5. Każde konkretne zamówienie, którego wartość przekracza kwoty progowe określone w art. 4 ust. 3, stanowi przedmiot odrębnego zaproszenia do składania ofert. Przed ogłoszeniem zaproszenia EBC publikuje uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym, zapraszając wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty orientacyjnej w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia wysłania uproszczonego ogłoszenia. EBC nie może kontynuować postępowania przetargowego, dopóki nie dokona oceny wszystkich ofert orientacyjnych otrzymanych w tym terminie.

Artykuł 16 Dynamiczne systemy zakupów 1. EBC może dokonywać zamówień na bieżąco stosowane towary, usługi oraz roboty budowlane za pośrednictwem dynamicznych systemów zakupów. Jeśli niniejszy artykuł nie stanowi inaczej, procedura jest zgodna z zasadami procedury otwartej.

6. Po dokonaniu oceny, EBC zaprasza wszystkich oferentów dopuszczonych do systemu do złożenia oferty we właściwym czasie. EBC udziela zamówienia oferentowi, który przedstawił najlepszą ofertę według kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym utworzenia dynamicznego systemu zakupów. Kryteria te mogą, o ile jest to właściwe, zostać sformułowane bardziej precyzyjnie w zaproszeniu do składania ofert.

2.

W celu utworzenia dynamicznego systemu zakupów EBC: 7. Jeżeli wartość konkretnego zamówienia nie przekracza kwot progowych określonych w art. 4 ust. 3, EBC może, zgodnie z procedurą określoną w art. 29, zaprosić pięciu lub trzech oferentów dopuszczonych do systemu.

a) publikuje ogłoszenie o zamówieniu informujące o stosowaniu dynamicznego systemu zakupów i zawierające odesłanie do strony internetowej, na której znajdują się warunki oferty; oraz b) umożliwia za pomocą środków elektronicznych, od momentu opublikowania ogłoszenia aż do upływu terminu funkcjonowania systemu, nieograniczony, bezpośredni i pełny dostęp do warunków oferty i wszystkich dokumentów dodatkowych; oraz

8. Dynamiczny system zakupów nie może obowiązywać przez okres dłuższy niż cztery lata, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

Artykuł 17 Aukcje elektroniczne 1. Jeśli specyfikację zamówienia można określić w sposób precyzyjny, EBC może uzupełnić opisane powyżej procedury przetargowe, z wyjątkiem dialogu konkurencyjnego, o aukcję elektroniczną.

c) wskazuje w warunkach oferty, między innymi, kryteria wyboru i przyznania zamówienia, charakter zakupów objętych systemem, jak również wszelkie niezbędne informacje dotyczące systemu zakupów, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz uzgodnień i specyfikacji dotyczących połączeń technicznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 29 z 200714.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3327) (1)

 • Dz. U. L184 - 25 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe

 • Dz. U. L184 - 17 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

 • Dz. U. L184 - 12 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące stałego i tymczasowego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L184 - 9 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L184 - 8 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące 35. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L184 - 6 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L184 - 5 z 200714.7.2007

  Oświadczenie Komisji i Rady

 • Dz. U. L184 - 1 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 824/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i określające sposób zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r. (1)

 • Dz. U. L184 - 0 z 200714.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.