Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2007/5)

Data ogłoszenia:2007-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 9

Strona 9 z 15

3. System jest dostępny przez cały okres swojego funkcjonowania dla każdego wykonawcy, który spełnia kryteria kwalifikacji i złożył ofertę orientacyjną odpowiadającą warunkom oferty. Oferenci mogą w dowolnym momencie dokonać poprawy ofert orientacyjnych, pod warunkiem że pozostaną

Aukcja elektroniczna oparta jest:

a) wyłącznie na cenach, gdy zamówienie udzielane jest na podstawie kryterium najniższej ceny, lub

L 184/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


14.7.2007

b) na cenach i/lub nowych wartościach cech ofert wskazanych w specyfikacji, gdy zamówienie udzielane jest na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

2. Jeśli EBC zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną, informuje o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Zaproszenie do składania ofert powinno ponadto zawierać, między innymi, następujące dane:

tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen i/lub wartości. Wzór ten uwzględnia wagi przypisane wszystkim kryteriom w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, jakie zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentacji zamówienia; jednakże w tym celu wszystkie przedziały zostają wcześniej sprowadzone do oznaczonych wartości. W przypadku dopuszczenia ofert wariantowych, dla każdego wariantu określa się odrębny wzór.

a) cechy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej, pod warunkiem że cechy te są wymierne i mogą być wyrażone w postaci liczby lub procentu;

b) wszelkie ograniczenia co do przedstawianych wartości, wynikające ze specyfikacji dotyczących przedmiotu zamówienia;

5. Na każdym etapie aukcji elektronicznej EBC niezwłocznie przekazuje wszystkim oferentom wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić im ustalenie swojej przybliżonej pozycji w klasyfikacji w dowolnym momencie. EBC może podawać również inne informacje dotyczące innych przedstawionych cen lub wartości, pod warunkiem że zostało to określone w dokumentacji zamówienia. Może on również w dowolnym czasie ogłosić liczbę uczestników danego etapu aukcji. EBC nie ujawnia jednakże tożsamości oferentów w trakcie żadnego z etapów aukcji elektronicznej.

c) informacje, które zostaną udostępnione oferentom w trakcie aukcji elektronicznej oraz, w stosownych przypadkach, termin ich udostępnienia;

d) odpowiednie informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej;

6. EBC zamyka aukcję elektroniczną po upływie terminu wskazanego w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji. Termin ten może zostać określony przez wskazanie daty i godziny lub okresu, jaki musi upłynąć od złożenia ostatniej oferty zawierającej nowe ceny lub wartości. EBC określa w zaproszeniu harmonogram dla aukcji przeprowadzanych etapami.

e) warunki, na jakich oferenci będą mogli licytować, oraz, w szczególności, o ile ma to zastosowanie, minimalne różnice pomiędzy kolejnymi postąpieniami wymagane podczas licytowania;

7. Po zamknięciu aukcji elektronicznej EBC udziela zamówienia na podstawie wyników aukcji elektronicznej.

Artykuł 18 Terminy składania wniosków oraz ofert f) odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń. 1. Określając terminy składania ofert oraz wniosków, EBC uwzględnia, z zastrzeżeniem terminów minimalnych określonych w niniejszym artykule, w szczególności złożoność zamówienia oraz czas wymagany do sporządzenia ofert.

3. Aukcja elektroniczna rozpoczyna się po złożeniu i dokonaniu wstępnej oceny ofert. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty nadające się do przyjęcia, zapraszani są jednocześnie za pomocą środków elektronicznych do przedstawienia nowych cen i/lub nowych wartości; zaproszenie zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące indywidualnego połączenia z wykorzystywanym sprzętem elektronicznym oraz określa datę i godzinę rozpoczęcia aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna może odbywać się w ramach kilku kolejnych etapów. Aukcja elektroniczna nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie dwóch dni roboczych od daty wysłania zaproszeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 29 z 200714.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3327) (1)

 • Dz. U. L184 - 25 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe

 • Dz. U. L184 - 17 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

 • Dz. U. L184 - 12 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące stałego i tymczasowego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L184 - 9 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L184 - 8 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące 35. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L184 - 6 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L184 - 5 z 200714.7.2007

  Oświadczenie Komisji i Rady

 • Dz. U. L184 - 1 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 824/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i określające sposób zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r. (1)

 • Dz. U. L184 - 0 z 200714.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.