Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2007/5)

Data ogłoszenia:2007-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34

Strona 1 z 15
L 184/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2007

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2007/5) (2007/497/WE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (3)

EBC stosuje ogólne zasady prawa zamówień publicznych określone w dyrektywie o zamówieniach publicznych oraz rozporządzeniu finansowym,

uwzględniając art. 11 ust. 6 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego,


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (1), w szczególności jej art. 19,

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1 Definicje a także mając na uwadze, co następuje: Dla celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

(1)

Europejski Bank Centralny (EBC) przestrzega zasady efektywności pod względem kosztów i stara się uzyskać w drodze zamówień najkorzystniejszą cenę na towary, usługi oraz roboty budowlane w stosunku do ich jakości.

a) „zamówienia” oznaczają umowy o charakterze odpłatnym zawierane na piśmie pomiędzy EBC a jednym lub wieloma wykonawcami, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług;

(2)

Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty („dyrektywa budowlane, dostawy i usługi (2) o zamówieniach publicznych”) oraz rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) („rozporządzenie finansowe”) nie mają zastosowania w odniesieniu do EBC.

b) „zamówienia na roboty budowlane” oznaczają zamówienia, których przedmiotem jest albo wykonanie, albo zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych. „Obiekt budowlany” oznacza wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;

(1) Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 33. (2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/97/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 107). (3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2005, str. 1).

c) „zamówienia na dostawy” oznaczają zamówienia inne niż określone w lit. b), których przedmiotem jest kupno, dzierżawa, najem lub leasing (z opcją lub bez opcji wykupu) produktów. Zamówienie, którego przedmiotem jest dostawa produktów i które obejmuje dodatkowo ich rozmieszczenie i instalację, uznaje się za „zamówienie na dostawy”;

14.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/35

d) „zamówienia na usługi” oznaczają zamówienia inne niż zamówienia na roboty budowlane lub dostawy, których przedmiotem jest świadczenie usług. Zamówienie, którego przedmiotem są zarówno produkty, jak i usługi, uznaje się za „zamówienie na usługi”, jeżeli szacowana wartość tych usług przekracza wartość produktów objętych zamówieniem. Zamówienie, którego przedmiotem są usługi obejmujące działania w odniesieniu do obiektu budowlanego, które mają jedynie dodatkowy charakter w stosunku do głównego przedmiotu zamówienia, uznaje się za zamówienie na usługi; e) „umowa ramowa” oznacza umowę zawartą pomiędzy EBC a jednym lub wieloma wykonawcami, której celem jest określenie warunków dotyczących zamówień, które zostaną udzielone w danym czasie, w szczególności w odniesieniu do ceny oraz, o ile ma to zastosowanie, przewidywanych danych ilościowych; „wykonawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, podmiot publiczny lub grupę takich osób lub podmiotów, które oferują na rynku, odpowiednio, wykonanie robót budowlanych, produkty lub usługi;

l)

„aukcja elektroniczna” oznacza powtarzalny proces, obejmujący zastosowanie urządzenia elektronicznego do przedstawiania nowych, obniżanych cen i/lub nowych wartości dotyczących niektórych elementów ofert, realizowany po przeprowadzeniu wstępnej pełnej oceny ofert i umożliwiający ich klasyfikację za pomocą metod automatycznej oceny;

m) „zaproszenie do składania ofert” oznacza zaproszenie wysłane kandydatom lub wykonawcom do nadsyłania ofert, określające procedurę, wymogi EBC oraz ogólne warunki umowy;

n) „pisemnie” lub „na piśmie” oznacza każde wyrażenie złożone ze słów lub cyfr, które można odczytać, powielić, a następnie przekazać. Może ono obejmować informacje przekazywane i przechowywane za pomocą środków elektronicznych;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 29 z 200714.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3327) (1)

 • Dz. U. L184 - 25 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe

 • Dz. U. L184 - 17 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

 • Dz. U. L184 - 12 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące stałego i tymczasowego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L184 - 9 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L184 - 8 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące 35. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L184 - 6 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L184 - 5 z 200714.7.2007

  Oświadczenie Komisji i Rady

 • Dz. U. L184 - 1 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 824/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i określające sposób zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r. (1)

 • Dz. U. L184 - 0 z 200714.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.