Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 830/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

Data ogłoszenia:2007-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 1

Strona 1 z 2
17.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 830/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

b) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2006/318/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: wskazane jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia Rady (WE) nr 817/2006 (2), tak by dostosować je do aktualnych praktyk Rady w zakresie wyznaczania właściwych organów oraz wymiany informacji między nimi,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

„1. Właściwy organ wskazany na wymienionej w załączniku II stronie internetowej może zezwolić na uwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uzna za stosowne, po ustaleniu, że takie fundusze lub zasoby gospodarcze są:

a) niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku III i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym na pokrycie płatności związanych z żywnością, czynszem lub kredytem hipotecznym, lekarstwami i leczeniem medycznym, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi i opłatami na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych;

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 817/2006 wprowadza się następujące zmiany: a) w art. 4 ust. 1 akapit wprowadzający otrzymuje brzmienie: „1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 2 i 3 właściwe organy, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolić na:”;

(1) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 77. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/248/WPZiB (Dz.U. L 107 z 25.4.2007, str. 8). (2) Dz.U. L 148 z 2.6.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 481/2007 (Dz.U. L 111 z 28.4.2007, str. 50).

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie należności lub opłat za obsługę w odniesieniu do rutynowego utrzymywania lub przechowywania zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych;

d) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że zainteresowane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia poinformowało pozostałe państwa członkowskie i Komisję o powodach stwierdzenia, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane.

Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.”;

L 185/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2007

c) w art. 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i instytucje: a) niezwłocznie dostarczają właściwym organom, wskazanym na wymienionych w załączniku II stronach internetowych, w państwie członkowskim ich zamieszkania lub siedziby, wszelkie informacje, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem, takie jak rachunki i kwoty zamrożone zgodnie z art. 6, oraz przekazują takie informacje Komisji bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych organów; b) współpracują z właściwymi organami, wskazanymi na wymienionych w załączniku II stronach internetowych, w zakresie weryfikacji tych informacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 31 z 200717.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/501/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. dotyczące współpracy z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem w ramach strategii Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem

 • Dz. U. L185 - 24 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3365)

 • Dz. U. L185 - 18 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 16/2006 (ex NN 34/2006) udzielonej przez Region Sardynii spółce Nuova Mineraria Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 473) (1)

 • Dz. U. L185 - 10 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić na mocy ustawy Regionu Sycylii nr 21/2003 (art. 14, 15 i 16) C 31/2005 (ex N 329/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 285) (1)

 • Dz. U. L185 - 9 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. kończące okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L185 - 7 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do wykorzystania wycofanych środków spożywczych oraz przedłużenia okresu obowiązywania odnoszących się do nich środków przejściowych (1)

 • Dz. U. L185 - 5 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 0 z 200717.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.