Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić na mocy ustawy Regionu Sycylii nr 21/2003 (art. 14, 15 i 16) C 31/2005 (ex N 329/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 285) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 10

Strona 1 z 10
L 185/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić na mocy ustawy Regionu Sycylii nr 21/2003 (art. 14, 15 i 16) C 31/2005 (ex N 329/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 285)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/498/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

W piśmie z dnia 26 stycznia 2005 r. władze włoskie powiadomiły, że do czasu zatwierdzenia przez Komisję programu pomocy, o którym mowa w art. 14 i 15, będzie on realizowany na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (2). W piśmie z dnia 29 marca 2005 r. Komisja zwróciła się do władz włoskich o dodatkowe informacje. Po otrzymaniu ponaglenia dnia 27 kwietnia 2005 r. władze włoskie dostarczyły żądanych informacji w pismach z dnia 18 maja 2006 r. i 2 czerwca 2006 r. W piśmie z dnia 10 czerwca 2005 r. poproszono o dodatkowe informacje. Władze włoskie udzieliły odpowiedzi w pismach z dnia 12 lipca 2005 r. i 14 lipca 2005 r. Pismem z dnia 6 września 2005 r. Komisja poinformowała Włochy o podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE oraz w art. 62 Porozumienia EOG, w sprawie omawianego środka pomocy. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących pomocy.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając przekazane uwagi,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 28 lipca 2004 r. władze włoskie powiadomiły Komisję o art. 14, 15 i 16 ustawy regionalnej nr 21 z dnia 29 grudnia 2003 r. (zwanej dalej ustawą regionalną nr 21/2003). Pismem z dnia 22 września 2004 r. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje. Pismem z dnia 24 stycznia 2005 r. władze włoskie wniosły o przedłużenie terminu udzielonego przez Komisję w piśmie z dnia 25 stycznia 2005 r.

(6)

(1) Dz.U. C 263 z 22.10.2005, str. 30.

(2) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 30. (3) Patrz przypis 1.

17.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/11

(7)

Komisja nie otrzymała żadnych uwag.

(14)

(8)

W piśmie z dnia 10 listopada 2005 r. władze włoskie zwróciły się do Komisji o zawieszenie postępowania do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku w sprawie C-475/2003 dotyczącej zgodności podatku regionalnego od działalności produkcyjnej (IRAP) z art. 33 ust. 1 szóstej dyrektywy 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (4). Pismem z dnia 18 października 2005 r. Komisja przyjęła wniosek władz włoskich. Trybunał ogłosił później zgodność podatku IRAP z treścią art. 33 ust. 1 dyrektywy 77/388/WE (5).

Artykuły 14 i 15 przewidują zwolnienie z podatku IRAP na okres pięciu lat nowo powstałych przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność w 2004 r., oraz niektórych przedsiębiorstw już istniejących. Artykuł 14 przewiduje zwolnienie z podatku IRAP przez pięć kolejnych lat podatkowych (licząc od roku rozpoczęcia działalności): a) przedsiębiorstw w sektorach turystyczno-hotelarskim, rzemieślniczym, dóbr kulturalnych, rolno-spożywczym i informatycznym, które rozpoczęły działalność w 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 31 z 200717.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/501/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. dotyczące współpracy z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem w ramach strategii Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem

 • Dz. U. L185 - 24 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3365)

 • Dz. U. L185 - 18 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 16/2006 (ex NN 34/2006) udzielonej przez Region Sardynii spółce Nuova Mineraria Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 473) (1)

 • Dz. U. L185 - 9 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. kończące okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L185 - 7 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do wykorzystania wycofanych środków spożywczych oraz przedłużenia okresu obowiązywania odnoszących się do nich środków przejściowych (1)

 • Dz. U. L185 - 5 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 1 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 830/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L185 - 0 z 200717.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.