Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 16/2006 (ex NN 34/2006) udzielonej przez Region Sardynii spółce Nuova Mineraria Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 473) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 18

Strona 1 z 7
L 185/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 16/2006 (ex NN 34/2006) udzielonej przez Region Sardynii spółce Nuova Mineraria Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 473)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/499/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


(5)

powaniu pismami z dnia 14 lipca i 30 sierpnia 2006 r. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje pismem z dnia 18 września, na które Włochy odpowiedziały dnia 3 listopada i 31 grudnia 2006 r.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Komisja otrzymała uwagi od zainteresowanych stron i przekazała je władzom włoskim, pozostawiając im możliwość zajęcia stanowiska. Władze włoskie udzieliły odpowiedzi pismem z dnia 3 listopada 2006 r.

po wezwaniu zainteresowanych stron (1) do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami i uwzględniając przekazane uwagi,

OPIS BENEFICJENTA I ŚRODKÓW POMOCY (6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Beneficjentem pomocy byłaby spółka Nuova Mineraria Silius SpA (zwana dalej „NMS”), w całości należąca do autonomicznego regionu Sardynii (wł. regione autonoma Sardegna, „RAS”). NMS zajmuje się eksploatacją złóż fluorytu (3) w gminie Silius na Sardynii. Według ostatnich dostępnych danych w 2004 r. spółka osiągnęła obroty roczne w wysokości 4,96 mln EUR i zatrudniała 163 pracowników.

PROCEDURA (1)

Włochy powiadomiły Komisję o zamiarze przyznania pomocy spółce Nuova Mineraria Silius pismem z dnia 30 listopada 2005 r. Dnia 21 grudnia Komisja zwróciła się do władz włoskim z wnioskiem o dalsze informacje, na który odpowiedziały one pismem zarejestrowanym dnia 7 lutego 2006 r.

(7)

(2)

Pismem z dnia 26 kwietnia 2006 r. Komisja poinformowała Włochy o podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania dotyczącego omawianej pomocy, przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

Spółka NMS została założona w roku 1992 przez RAS oraz przez Minmet Financing Company. Następnie RAS przeniosła własność (97,5 % w roku 1996 i obecnie 100 %) na publiczne przedsiębiorstwo „Ente Minerario Sardo” („EMSA”). W roku 1998 EMSA zostało postawione w stan likwidacji. Komisarz przeprowadzający likwidację został upoważniony do sprywatyzowania w miarę możliwości działalności spółki, natomiast tam, gdzie to niemożliwe – doprowadzenie do jej zaprzestania. Jednakże gdy nie powiodły się próby sprywatyzowania NMS, spółka EMSA zakończyła działalność (w czerwcu 2002 r.), przy czym NMS nie została zlikwidowana.

(3)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag na temat analizowanego środka.

(8)

(4)

Dnia 12 maja 2006 r. odbyło się spotkanie z udziałem władz włoskich, które zareagowały na wszczęcie postę-

W związku z nieudaną próbą prywatyzacji Włochy powiadomiły Komisję o projekcie dokapitalizowania spółki w wysokości ok. 24 mln EUR. Według Włoch, nowy kapitał pozwoliłby na inwestycje, pozwalające na eksploatację nowych złóż położonych głębiej, co z kolei pozwoliłoby na pozyskiwanie minerałów o większej zawartości fluorytu i zwiększyłoby całkowitą produkcję kopalni.

(1) Dz.U. C 210 z 1.9.2006, str. 39. (2) Patrz: przypis 1.

(3) Fluoryt jest stosowany w syntezie cząsteczek organicznych przy produkcji tworzyw sztucznych, takich jak teflon, żywice, aerozol i smary.

17.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/19

(EUR) Rok Przyznana kwota

(9)

Włochy twierdziły, że zgłosiły środek pomocy wyłącznie w celu uzyskania pewności prawnej, ponieważ jego wprowadzenie nie stanowiłoby pomocy państwa z następujących dwóch powodów:

1999 2000

5 706 849 12 496 708 11 671 925 11 834 000 14 379 827 6 890 000 11 200 000 Ogółem 90 705 931

a) środek nie wpływałby w żaden sposób na wymianę handlową wewnątrz Wspólnoty, gdyż podaż we Wspólnocie na fluoryt odpowiada zaledwie 30 % popytu. W konsekwencji jedynym prawdopodobnym skutkiem projektu byłoby obniżenie przywozu z krajów trzecich i ograniczenie wzrostu cen;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 31 z 200717.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/501/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. dotyczące współpracy z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem w ramach strategii Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem

 • Dz. U. L185 - 24 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3365)

 • Dz. U. L185 - 10 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić na mocy ustawy Regionu Sycylii nr 21/2003 (art. 14, 15 i 16) C 31/2005 (ex N 329/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 285) (1)

 • Dz. U. L185 - 9 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. kończące okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L185 - 7 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do wykorzystania wycofanych środków spożywczych oraz przedłużenia okresu obowiązywania odnoszących się do nich środków przejściowych (1)

 • Dz. U. L185 - 5 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 1 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 830/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L185 - 0 z 200717.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.