Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3365)

Data ogłoszenia:2007-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 24

Strona 1 z 7
L 185/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3365) (2007/500/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych (1), w szczególności jego art. 17 lit. a), po konsultacji z komitetem ustanowionym w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1348/2000, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku ze zmianą informacji przekazanych Komisji przez Francję na mocy art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1348/2000 w podręczniku należy wprowadzić zmiany. Odpowiednich 2001/781/WE, zmian wymaga zatem decyzja

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Podręcznik zawierający informacje dotyczące agencji przyjmujących zamieszczony w załączniku I do decyzji 2001/781/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1348/2000 wymagało sporządzenia i opublikowania podręcznika zawierającego informacje na temat agencji przyjmujących wyznaczonych zgodnie z art. 2 tego rozporządzenia. Podręcznik ten zamieszczony został w załączniku I do decyzji Komisji 2001/781/WE z dnia 25 września 2001 r. przyjmującej podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (2).

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Franco FRATTINI

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 160 z 30.6.2000, str. 37. (2) Dz.U. L 298 z 15.11.2001, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją 2002/350/WE zmieniającą decyzję 2001/781/WE (Dz.U. L 125 z 13.5.2002, str. 1).

17.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/25

ZAŁĄCZNIK W podręczniku zawierającym informacje dotyczące agencji przyjmujących, w części dotyczącej Francji wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł otrzymuje brzmienie: „Франция — Francie — Frankrig — Frankreich — Prantsusmaa — Γαλλία — France — Francia — France — Francia — Francija — Prancūzija — Franciaország — Franza — Frankrijk — Francja — Franća — Franța — Francúzsko — Francija — Ranska — Frankrike” 2) w pkt I pozycja dotycząca Francji otrzymuje brzmienie:

„BG

Във Франция приемащите агенции са съдия-изпълнителите. Териториален обхват на техните компетенции: съдия-изпълнителят е компетентен да връчва документи на всички адресати, които се намират в обхвата на компетентност на съда, към който работи съдия-изпълнителят. Адресът, телефонният номер и факсът, електронната поща на съдия-изпълнителите, както и координатите за връзка (име и пощенски код на населеното място, компетентни съдия-изпълнители за населеното място) се намират в наръчника на приемащите агенции, който е достъпен на уебсайта на Европейския съдебен атлас по граждански дела: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 31 z 200717.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/501/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. dotyczące współpracy z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem w ramach strategii Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem

 • Dz. U. L185 - 18 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 16/2006 (ex NN 34/2006) udzielonej przez Region Sardynii spółce Nuova Mineraria Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 473) (1)

 • Dz. U. L185 - 10 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić na mocy ustawy Regionu Sycylii nr 21/2003 (art. 14, 15 i 16) C 31/2005 (ex N 329/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 285) (1)

 • Dz. U. L185 - 9 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. kończące okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L185 - 7 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do wykorzystania wycofanych środków spożywczych oraz przedłużenia okresu obowiązywania odnoszących się do nich środków przejściowych (1)

 • Dz. U. L185 - 5 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 1 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 830/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L185 - 0 z 200717.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.