Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do wykorzystania wycofanych środków spożywczych oraz przedłużenia okresu obowiązywania odnoszących się do nich środków przejściowych (1)

Data ogłoszenia:2007-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 7

17.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 832/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do wykorzystania wycofanych środków spożywczych oraz przedłużenia okresu obowiązywania odnoszących się do nich środków przejściowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ogólne ograniczenia wymienione w art. 22 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 197/2006.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 przewiduje przeprowadzenie pełnego przeglądu przepisów wspólnotowych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz wprowadza liczne rygorystyczne wymogi w zakresie ich wykorzystywania i usuwania. W szczególności jego art. 22 ust. 1 lit. a) i b) określa ogólne ograniczenia w wykorzystywaniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów przetworzonych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2006 (2) w sprawie przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystania lub usuwania wycofanych środków spożywczych ustanawia szereg środków przejściowych, które wygasają z dniem 31 lipca 2007 r. W szczególności art. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 197/2006 przewiduje, że państwo członkowskie może zezwolić na wykorzystanie wycofanych środków spożywczych w paszach lub do innych celów bez dalszej obróbki pod pewnymi warunkami określonymi w tym artykule. Podmioty gospodarcze, które obowiązują wspomniane środki przejściowe, zwróciły się z wnioskiem o przedłużenie okresu ich obowiązywania i w takich okolicznościach dokonanie tego jest uzasadnione. W celu zapewnienia przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego należy w wyraźny sposób określić, że sposoby wykorzystania, dozwolone na mocy art. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 197/2006, nie mają wpływu na

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 197/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

(2)

„c) wykorzystanie wycofanych środków spożywczych w paszach bez dalszej obróbki lub wykorzystanie do innych celów bez dalszej obróbki, jeśli:

i) takie wycofane środki spożywcze nie miały kontaktu z surowcami pochodzenia zwierzęcego, a właściwy organ jest przekonany o tym, że takie wykorzystanie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt; oraz

(3)

ii) w to w nr

przypadku wykorzystania w paszach, nie narusza ograniczeń w wykorzystaniu, o których mowa art. 22 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) 1774/2002.”;

(4)

2) w art. 5 datę „31 lipca 2007 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2009 r.”.

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2007/2006 (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 98). (2) Dz.U. L 32 z 4.2.2006, str. 13.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 185/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 31 z 200717.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/501/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. dotyczące współpracy z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem w ramach strategii Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem

 • Dz. U. L185 - 24 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3365)

 • Dz. U. L185 - 18 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 16/2006 (ex NN 34/2006) udzielonej przez Region Sardynii spółce Nuova Mineraria Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 473) (1)

 • Dz. U. L185 - 10 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić na mocy ustawy Regionu Sycylii nr 21/2003 (art. 14, 15 i 16) C 31/2005 (ex N 329/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 285) (1)

 • Dz. U. L185 - 9 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. kończące okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L185 - 5 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 1 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 830/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L185 - 0 z 200717.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.