Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 836/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Malcie

Data ogłoszenia:2007-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 3

18.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 836/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Malcie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

Zgodnie z art. 4 aktu dotyczącego warunków przystąpienia z 2003 r. Malta jest państwem członkowskim objętym derogacją w rozumieniu art. 122 Traktatu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 123 ust. 5,


(7)

uwzględniając wniosek Komisji,

Na mocy decyzji Rady 2007/504/WE z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. (7), Malta spełnia warunki konieczne do przyjęcia jednej waluty i derogacja w stosunku do Malty zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r.

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

Wprowadzenie euro na Malcie wymaga rozszerzenia na Maltę obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzenia euro określonych w rozporządzeniu (WE) nr 974/98.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (2) stanowi o zastąpieniu walutą euro walut tych państw członkowskich, które spełniały warunki konieczne do przyjęcia jednej waluty w momencie, w którym Wspólnota rozpoczęła trzeci etap unii gospodarczej i walutowej.

(9)

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2596/2000 (3) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Grecji euro.

Maltański plan wprowadzenia wspólnej waluty przewiduje, że banknoty i monety euro powinny stać się prawnym środkiem płatniczym w tym państwie członkowskim jednocześnie z przyjęciem euro jako waluty. Przyjęcie euro i wymiana pieniądza gotówkowego powinny nastąpić zatem dnia 1 stycznia 2008 r. Nie powinno wprowadzać się okresu stopniowego wycofywania.

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 (4) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu przygotowania do przyszłego wprowadzenia euro w państwach członkowskich, które nie przyjęły jeszcze euro jako wspólnej waluty.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 974/98,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1647/2006 (5) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Słowenii euro. Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 835/2007 zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Cypru euro.

(6)

(1) Dz.U. C 160 z 13.7.2007, str. 1. (2) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 835/2007 (patrz: str. 1 tego Dziennika Urzędowego). 3) Dz.U. L 300 z 29.11.2000, str. 2. ( (4) Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 1. (5) Dz.U. L 309 z 9.11.2006, str. 2. (6) Patrz: str. 1 tego Dziennika Urzędowego.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

(7) Patrz: str. 32 tego Dziennika Urzędowego.

L 186/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2007 r. W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 dodaje się następujący wiersz między wierszami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów:

Państwo członkowskie Data przyjęcia euro Data wymiany pieniądza gotówkowego Państwo członkowskie korzystające z okresu stopniowego wycofywania

„Malta

1 stycznia 2008 r.

1 stycznia 2008 r.

Nie”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 46 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3369)

 • Dz. U. L186 - 36 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego mydłom, szamponom i odżywkom do włosów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3127) (1)

 • Dz. U. L186 - 35 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie pomocy państwa Inwestycje w ramach działania demonstracyjnego w dziedzinie ochrony środowiska „Wykorzystanie osadu saturacyjnego pochodzącego z cukrowni”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 121)

 • Dz. U. L186 - 32 z 200718.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L186 - 29 z 200718.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L186 - 24 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające po raz 81. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L186 - 19 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L186 - 17 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L186 - 15 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L186 - 13 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L186 - 11 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L186 - 7 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 838/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L186 - 5 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 1 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 835/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Cyprze

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.