Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r.

Data ogłoszenia:2007-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 32

Strona 1 z 3
L 186/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2007

DECYZJA RADY z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. (2007/504/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 122 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

WE Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę, że nie zamierza przejść do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej z dniem 1 stycznia 1999 r. Powiadomienie to nie zostało zmienione. Zgodnie z pkt 1 Protokołu w sprawie niektórych postanowień dotyczących Danii załączonego do Traktatu WE oraz zgodnie z decyzją podjętą przez szefów państw lub rządów w Edynburgu w grudniu 1992 r. Dania powiadomiła Radę, że nie zamierza uczestniczyć w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Dania nie złożyła wniosku o rozpoczęcie procedury określonej w art. 122 ust. 2 Traktatu.


uwzględniając sprawozdanie Komisji (1),

(4)

uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Banku Centralnego (2),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (3),

Na mocy decyzji 98/317/WE Szwecja jest objęta derogacją w rozumieniu art. 122 Traktatu. Zgodnie z art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. (7) Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja i Węgry są objęte derogacją w rozumieniu art. 122 Traktatu. Zgodnie z art. 5 Aktu przystąpienia z 2005 r. (8) Bułgaria i Rumunia są objęte derogacją w rozumieniu art. 122 Traktatu.

uwzględniając dyskusje w Radzie zebranej w składzie szefów państw lub rządów,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Trzeci etap unii gospodarczej i walutowej rozpoczął się dnia 1 stycznia 1999 r. Dnia 3 maja 1998 r. Rada, zebrana w Brukseli w składzie szefów państw lub rządów, zdecydowała, że Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia i Włochy spełniły warunki konieczne do przyjęcia jednej waluty z dniem 1 stycznia 1999 r. (4).

(2)

Dnia 19 czerwca 2000 r. Rada zdecydowała, że Grecja spełniła warunki konieczne do przyjęcia jednej waluty z dniem 1 stycznia 2001 r. (5). Dnia 11 lipca 2006 r. Rada zdecydowała, że Słowenia spełniła warunki konieczne do przyjęcia jednej waluty z dniem 1 stycznia 2007 r. (6).

Europejski Bank Centralny (EBC) został utworzony dnia 1 lipca 1998 r. Europejski system walutowy został zastąpiony mechanizmem kursów walut, którego ustanowienie zostało uzgodnione rezolucją Rady Europejskiej z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia mechanizmu kursów walut w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (9). Funkcjonowanie mechanizmu kursów walut (ERM II) w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej zostało określone w porozumieniu z dnia 1 września 1998 r. między EBC a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich pozostających poza strefą euro określającym procedury działania mechanizmu kursów walut w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (10).

(6)

(3)

Zgodnie z pkt 1 Protokołu w sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej załączonego do Traktatu

(7) (8) (9) (10)

Artykuł 122 ust. 2 Traktatu określa procedurę uchylenia derogacji w stosunku do przedmiotowych państw członkowskich. Zgodnie z tym artykułem przynajmniej raz na dwa lata lub na wniosek państwa członkowskiego objętego derogacją Komisja i EBC powinny składać sprawozdania Radzie zgodnie z procedurą określoną w art. 121 ust. 1 Traktatu. Dnia 27 lutego 2007 r. Malta złożyła formalny wniosek o przeprowadzenie oceny poziomu konwergencji.

Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33. Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 203. Dz.U. C 236 z 2.8.1997, str. 5. Dz.U. C 345 z 13.11.1998, str. 6. Porozumienie zmienione porozumieniem z dnia 14 września 2000 r. (Dz.U. C 362 z 16.12.2000, str. 11).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 46 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3369)

 • Dz. U. L186 - 36 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego mydłom, szamponom i odżywkom do włosów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3127) (1)

 • Dz. U. L186 - 35 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie pomocy państwa Inwestycje w ramach działania demonstracyjnego w dziedzinie ochrony środowiska „Wykorzystanie osadu saturacyjnego pochodzącego z cukrowni”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 121)

 • Dz. U. L186 - 29 z 200718.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L186 - 24 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające po raz 81. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L186 - 19 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L186 - 17 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L186 - 15 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L186 - 13 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L186 - 11 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L186 - 7 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 838/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L186 - 5 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 3 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 836/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Malcie

 • Dz. U. L186 - 1 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 835/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Cyprze

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.