Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie pomocy państwa Inwestycje w ramach działania demonstracyjnego w dziedzinie ochrony środowiska „Wykorzystanie osadu saturacyjnego pochodzącego z cukrowni”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 121)

Data ogłoszenia:2007-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 35

18.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/35

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie pomocy państwa Inwestycje w ramach działania demonstracyjnego w dziedzinie ochrony środowiska „Wykorzystanie osadu saturacyjnego pochodzącego z cukrowni” (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 121)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/505/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) II. WNIOSKI

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2, po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionym artykułem (1), a także mając na uwadze, co następuje:


I. PROCEDURA (1) (5)

Do chwili otrzymania informacji od władz niemieckich Komisja nie podjęła jeszcze żadnej formalnej decyzji dotyczącej omawianego zgłoszenia. Wobec powyższego Komisja akceptuje wycofanie zgłoszenia w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (2). Należy zatem zamknąć formalne postępowanie wyjaśniające zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe,

Pismem z dnia 6 maja 1998 r. zarejestrowanym dnia 11 maja 1998 r. Niemcy dokonały zgłoszenia pomocy zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Dodatkowe informacje przekazano w pismach z dnia 22 września 1998 r., 5 maja 1999 r. oraz 19 sierpnia 1999 r., zarejestrowanych odpowiednio w dniach 28 września 1998 r., 7 maja 1999 r. i 24 sierpnia 1999 r. Pismem zarejestrowanym pod nr SG(99) D/8600 z dnia 27 października 1999 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, zgodnie z art. 88 ust. Traktatu WE. W odpowiedzi Niemcy wyraziły swoją opinię w piśmie z dnia 15 marca 2000 r. Komisja nie otrzymała uwag od zainteresowanych stron trzecich. Władze niemieckie przekazały Komisji dodatkowe informacje w piśmie z dnia 16 sierpnia 2006 r. W piśmie z dnia 16 sierpnia 2006 r. Niemcy poinformowały o wycofaniu zgłoszenia dotyczącego pomocy. Na wniosek Komisji Niemcy potwierdziły ponadto, że pomoc inwestycyjna nie została wypłacona.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 zamyka się formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy inwestycyjnej w wysokości 348 930 DEM przeznaczonej na system oczyszczania i filtrowania w cukrowni Nordkristall GmbH w Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern). Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. C 359 z 11.12.1999, str. 27.

(2) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 46 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3369)

 • Dz. U. L186 - 36 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego mydłom, szamponom i odżywkom do włosów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3127) (1)

 • Dz. U. L186 - 32 z 200718.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L186 - 29 z 200718.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L186 - 24 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające po raz 81. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L186 - 19 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L186 - 17 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L186 - 15 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L186 - 13 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L186 - 11 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L186 - 7 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 838/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L186 - 5 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 3 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 836/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Malcie

 • Dz. U. L186 - 1 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 835/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Cyprze

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.