Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego mydłom, szamponom i odżywkom do włosów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3127) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 36

Strona 1 z 8
L 186/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 czerwca 2007 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego mydłom, szamponom i odżywkom do włosów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3127)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/506/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Grupa produktów obejmuje produkty przeznaczone zarówno do użytku prywatnego, jak i profesjonalnego. Grupa produktów nie obejmuje produktów, które są sprzedawane specjalnie do wykorzystania jako środki dezynfekcyjne lub antybakteryjne. Artykuł 2 1. Aby otrzymać wspólnotowe oznakowanie ekologiczne dla mydeł, szamponów i odżywek do włosów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000, dany produkt musi zaliczać się do grupy produktów „mydła, szampony i odżywki do włosów” i musi spełniać ekologiczne kryteria określone w załączniku do niniejszej decyzji. 2. Niniejsza decyzja ma zastosowanie bez uszczerbku dla dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich dotyczącego produktów kosmetycznych (2). Artykuł 3 Do celów administracyjnych tej grupie produktów przypisuje się numer kodu „30”. Artykuł 4 Kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania w zakresie oceny i weryfikacji dotyczące grupy produktów „mydła, szampony i odżywki do włosów” obowiązują przez okres trzech lat od daty notyfikacji niniejszej decyzji. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 wspólnotowe oznakowanie ekologiczne można przyznać produktowi posiadającemu takie właściwości, dzięki którym może przyczyniać się on w znacznym stopniu do poprawy kluczowych aspektów środowiskowych. Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że szczególne kryteria oznakowania ekologicznego, opracowane na podstawie kryteriów sporządzonych przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, należy ustalić dla grup produktów. Kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania w zakresie oceny i weryfikacji powinny obowiązywać przez okres trzech lat. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Grupa produktów „mydła, szampony i odżywki do włosów” obejmuje wszelkie spłukiwane substancje i preparaty przeznaczone do stosowania na skórze i włosach wyłącznie lub głównie w celu ich oczyszczenia. Grupa tych produktów obejmuje również wszelkie spłukiwane substancje i preparaty przeznaczone do stosowania na włosach w celu poprawy stanu włosów (odżywki do włosów). Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1.

(2) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/22/WE (Dz.U. L 101 z 18.4.2007, str. 11).

18.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/37

ZAŁĄCZNIK RAMY Cele kryteriów Celem niniejszych kryteriów jest w szczególności promowanie: — zmniejszania zanieczyszczenia wody poprzez ograniczenie ilości potencjalnie szkodliwych składników oraz ogólnej toksyczności produktu, — zmniejszania wytwarzania odpadów poprzez zmniejszanie ilości opakowań, — ograniczania lub zapobiegania występowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska związanych ze stosowaniem substancji niebezpiecznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 46 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3369)

 • Dz. U. L186 - 35 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie pomocy państwa Inwestycje w ramach działania demonstracyjnego w dziedzinie ochrony środowiska „Wykorzystanie osadu saturacyjnego pochodzącego z cukrowni”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 121)

 • Dz. U. L186 - 32 z 200718.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L186 - 29 z 200718.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L186 - 24 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające po raz 81. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L186 - 19 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L186 - 17 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L186 - 15 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L186 - 13 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L186 - 11 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L186 - 7 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 838/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L186 - 5 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 3 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 836/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Malcie

 • Dz. U. L186 - 1 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 835/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Cyprze

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.