Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 46 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3369)

Data ogłoszenia:2007-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 46 - Strona 2

Strona 2 z 2

(3) Dz.U. L 54 z 24.2.2006, str. 44.

18.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/47

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

z dokumentami koszty.”;

potwierdzającymi

poniesione

Artykuł 1 W decyzji 2006/140/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r., przedłożony przez Cypr program badań nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz. 2. Pomoc finansowa Wspólnoty na program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszty (z wyłączeniem VAT) poniesione przez Cypr na badania laboratoryjne do 100 %, zgodnie z rozdziałem 1 załącznika na 2006 r. i rozdziałem 3 na 2007 r. Całkowita kwota pomocy wynosi maksymalnie 47 500 EUR na 2006 r. i 103 000 EUR na 2007 r.”; 2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) litery b) i c) otrzymują brzmienie: „b) przesłania cząstkowej rocznej oceny finansowej i technicznej, obejmującej pierwsze osiem miesięcy każdego roku badań, najpóźniej do dwóch miesięcy od chwili zakończenia tego okresu; sprawozdanie powinno być zgodne ze wzorem określonym w rozdziale 2 załącznika na 2006 r. i w jego rozdziale 4 na 2007 r. i powinny mu towarzyszyć dowody uzasadniające poniesione koszty. c) przesłania rocznego sprawozdania końcowego za każdy rok badań najpóźniej do dnia 31 marca 2007 r. za 2006 r. i najpóźniej do dnia 31 marca 2008 r. za 2007 r. dotyczącego ogólnego wykonania i wyników badań uzyskanych podczas całego okresu, na który przyznana została pomoc finansowa Wspólnoty; sprawozdanie zawiera również ocenę techniczną i finansową za 2006 r., zgodnie ze wzorem przedstawionym w rozdziale 2 załącznika, wraz


b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku gdy termin przewidziany w ust. 1 lit. c) nie jest przestrzegany, kwota pomocy zostanie zmniejszona o 25 % w dniu 1 maja, o 50 % w dniu 1 czerwca, o 75 % w dniu 1 lipca oraz o 100 % w dniu 1 września roku kalendarzowego następującego po odnośnym roku badania.”; 3) artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Wydatki przedstawione przez Cypr do zwrotu w ramach wkładu finansowego Wspólnoty są wyrażane w euro i nie obejmują podatku od wartości dodanej ani innych podatków. Kursem wymiany mającym zastosowanie do wydatków jest ostatni kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym Cypr przedłożył swój wniosek.”; 4) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 186/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2007

ZAŁĄCZNIK Do załącznika do decyzji 2006/140/WE dodaje się następujące rozdziały 3 i 4: „ROZDZIAŁ 3 Pomoc finansowa Wspólnoty

Koszty Liczba jednostek Koszt jednostkowy w EUR Koszt całkowity w EUR Pomoc Wspólnoty

Badanie genotypu białka prionowego Analiza SNP/sekwencjonowanie DNA Szybkie przeprowadzanie badań: zestawy do badań i materiały eksploatacyjne

11 000 analiz

8 EUR

88 000 EUR

Koszty maksymalnie 88 000 analiz przy stawce maksymalnie 8 EUR za analizę Koszty maksymalnie 1 500 badań przy stawce maksymalnie 10 EUR za badanie Maksymalnie 103 000 EUR

1 500 badań

10 EUR

15 000 EUR

Ogółem

ROZDZIAŁ 4 Sprawozdawczość techniczna i finansowa Sekcja A: Sprawozdanie techniczne Okres sprawozdawczy od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Określenie genotypu białka prionowego poprzez analizę SNP/sekwencjonowanie DNA

Liczba próbek z aminokwasem w kodonie 146: Kwas asparaginowy Seryna … Inne

Badanie według rasy: damasceńska Badanie według rasy: saaneńska Badanie według rasy: Macheras Local Badanie według rasy: Local Badanie według rasy: alpejska francuska Stada wolne od trzęsawki owiec (jednostki – jądra) Podejrzenie TSE na podstawie badania histologicznego (+), szybki test (+)

Sekcja B: Zestawienie kosztów poniesionych podczas kontroli (1) Okres sprawozdawczy od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer referencyjny decyzji Komisji przewidującej pomoc finansową: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koszty poniesione w związku z: Liczba jednostek Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym (w walucie krajowej)

Badanie genotypu PrP poprzez analizę SNP/sekwencjonowanie DNA Liczba badań: Szybkie przeprowadzanie badań Liczba badań

(1) W sprawozdaniu końcowym, o którym mowa w art. 2 lit. c), dla każdej z pozycji kosztów należy przedstawić listę poniesionych kosztów wraz kopiami dokumentów potwierdzających.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 46 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 36 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego mydłom, szamponom i odżywkom do włosów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3127) (1)

 • Dz. U. L186 - 35 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie pomocy państwa Inwestycje w ramach działania demonstracyjnego w dziedzinie ochrony środowiska „Wykorzystanie osadu saturacyjnego pochodzącego z cukrowni”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 121)

 • Dz. U. L186 - 32 z 200718.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L186 - 29 z 200718.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L186 - 24 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające po raz 81. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L186 - 19 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L186 - 17 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L186 - 15 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L186 - 13 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L186 - 11 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L186 - 7 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 838/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L186 - 5 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 3 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 836/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Malcie

 • Dz. U. L186 - 1 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 835/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Cyprze

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.