Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 22/06 (ex N 615/05), którą Włochy zamierzają zastosować celem obniżenia poziomu opodatkowania emulsji zawierających wodę (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5805) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 22

Strona 1 z 8
L 187/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 22/06 (ex N 615/05), którą Włochy zamierzają zastosować celem obniżenia poziomu opodatkowania emulsji zawierających wodę (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5805)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/508/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Pismem z dnia 7 czerwca 2006 r. Komisja poinformowała władze włoskie o swojej decyzji o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, w odniesieniu do przedmiotowej pomocy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit 1,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag w odniesieniu do przedmiotowej pomocy.

po wezwaniu (1) zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami i po uwzględnieniu tych uwag,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja otrzymała od zainteresowanych stron uwagi w tej kwestii, przekazała je Włochom, stwarzając tym samym możliwość ich skomentowania, co też władze włoskie uczyniły w pismach z dnia 13 września 2006 r. i z dnia 29 września 2006 r.

I. POSTĘPOWANIE (1)

Pismem z dnia 5 marca 2005 r., zarejestrowanym w dniu 13 grudnia 2005 r. i uzupełnionym pismem z dnia 9 stycznia 2006 r., zarejestrowanym w dniu 12 stycznia 2006 r., Włochy powiadomiły Komisję o przedmiotowej pomocy w rozumieniu art. 88 ust. 3 Traktatu. Pismem z dnia 6 marca 2006 r. Komisja zwróciła się do władz włoskich o uzupełnienie informacji, które władze włoskie przekazały pismem z dnia 6 kwietnia 2006 r.

II. OPIS ŚRODKA POMOCY (5)

Emulsje olejowe to mieszanki, składające się w około 15 % z wody i 85 % z oleju opałowego lub oleju napędowego, które w mniejszym stopniu niż paliwa tradycyjne wpływają na środowisko. Ostatnio prowadzone

(1) Dz.U. C 157 z 6.7.2006, str. 8.

(2) Patrz: przypis 1.

19.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/23

badania (3) wykazały, że dodatek wody poprawia jakość spalania, jeśli chodzi o poziom emisji. Odparowywanie wody podczas procesu spalania pozwala na lepsze rozproszenie paliwa, a w konsekwencji na lepsze wymieszanie paliwa z powietrzem. Powoduje to zmniejszenie emisji szkodliwych substancji (PM) o 59 %. Odparowywanie wody obniża ponadto temperaturę spalania, a w związku z tym ilość wytworzonych tlenków azotu (NOx) zmniejsza się o 6 %. Skuteczny proces spalania zmniejsza ilość tlenku węgla (CO) o 32 % (4).

Emulsje

Paliwa tradycyjne

Woda/olej napędowy dla pojazdów Woda/olej napędowy do ogrzewania Woda/olej opałowy do ogrzewania

79 359

24,5 milionów

12 574

2,9 milionów

12 498

151 000

(9) (6)

Niemniej, ponieważ produkcja i magazynowanie emulsji są kosztowne, cena końcowej mieszanki jest wyższa w porównaniu z ceną rynkową paliw kopalnych. Emulsje mają zawartość energetyczną niższą o 10 % w porównaniu z paliwami tradycyjnymi, ich zastosowanie powoduje więc dodatkowe koszty operacyjne, na przykład okresowe powtarzanie procesu celem uniknięcia rozdzielenia się dwóch składników, czyszczenia zbiorników i konieczności posiadania systemów recyrkulacji produktu.

We Wspólnocie emulsje są stosowane przede wszystkim we Włoszech. W każdym razie zastosowanie takiej technologii na potrzeby transportu publicznego w niektórych państwach członkowskich, na przykład we Francji, w Zjednoczonym Królestwie i w Republice Czeskiej, jest dopiero w fazie eksperymentalnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 47 z 200719.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3419)

 • Dz. U. L187 - 30 z 200719.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6628) (1)

 • Dz. U. L187 - 20 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni lipca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L187 - 5 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L187 - 3 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2007/2008

 • Dz. U. L187 - 1 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 845/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.