Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2007/2008

Data ogłoszenia:2007-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 3

19.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 846/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ważenia na rok gospodarczy 2007/2008 oraz uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2006 (3).

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 4 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ponieważ rok gospodarczy 2007/2008 rozpoczyna się dnia 1 lipca 2007 r., niniejsze rozporządzenie również powinno mieć zastosowanie od tego dnia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(5)

Cenę rynkową tusz wieprzowych we Wspólnocie, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, ustala się na podstawie cen notowanych w każdym państwie członkowskim, ważonych przy pomocy współczynników odzwierciedlających relatywną wielkość stada trzody chlewnej w każdym państwie członkowskim. Należy określić współczynniki na podstawie liczby świń liczonych na początku grudnia każdego roku zgodnie z dyrektywą Rady 93/23/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji świń (2). W oparciu o wyniki obliczeń z grudnia 2006 r. należy przystąpić do ponownego ustalenia współczynników

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Współczynniki ważenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1201/2006. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 218 z 9.8.2006, str. 10. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1977/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 87).

L 187/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2007

ZAŁĄCZNIK

Współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok gospodarczy 2007/2008 Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

3,9 % 0,6 % 1,7 % 8,4 % 16,5 % 0,2 % 0,6 % 16,1 % 9,3 % 1,1 % 5,7 % 0,3 % 0,3 % 0,7 % 0,1 % 2,5 % 0,1 % 6,9 % 1,9 % 11,6 % 1,4 % 4,2 % 0,4 % 0,7 % 0,9 % 1,0 % 2,9 %

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 47 z 200719.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3419)

 • Dz. U. L187 - 30 z 200719.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6628) (1)

 • Dz. U. L187 - 22 z 200719.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 22/06 (ex N 615/05), którą Włochy zamierzają zastosować celem obniżenia poziomu opodatkowania emulsji zawierających wodę (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5805) (1)

 • Dz. U. L187 - 20 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni lipca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L187 - 5 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L187 - 1 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 845/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.