Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6628) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 30

Strona 1 z 19
L 187/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6628)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/509/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2, akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag (1) zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami, a także mając na uwadze, co następuje:


1. PROCEDURA (1) (4)

Europejskiej dnia 26 kwietnia 2005 r. (2) Komisja zaprosiła zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie środków pomocy. Żadna strona trzecia nie przedstawiła uwag. W piśmie z dnia 28 lutego 2005 r. zarejestrowanym 1 marca 2005 r. polskie władze wystąpiły o przedłużenie terminu przedstawiania uwag w sprawie wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego. Polska przedstawiła częściową odpowiedź w piśmie z dnia 1 kwietnia 2005 r. zarejestrowanym 4 kwietnia 2005 r. W tym samym piśmie, Polska wystąpiła o przedłużenie terminu przedstawiania dodatkowych informacji do 15 kwietnia 2005 r. z uwagi na czas potrzebny na aktualizację planu restrukturyzacji. W piśmie z dnia 27 kwietnia 2005 r. zarejestrowanym 29 kwietnia 2005 r. polskie władze ponownie wystąpiły o przedłużenie terminu przedstawienia dodatkowych informacji do 13 maja 2005 r. Informacje te wraz z aktualizacją planu restrukturyzacji zostały dostarczone w piśmie z dnia 31 maja 2005 r. zarejestrowanym 2 czerwca 2005 r. Dodatkowe uwagi przekazano w piśmie z dnia 13 czerwca 2005 r. zarejestrowanym 14 czerwca 2005 r. W piśmie z dnia 4 sierpnia 2005 r. zarejestrowanym 8 sierpnia 2005 r., Polska poinformowała Komisję o znalezieniu nowego inwestora dla FSO. W piśmie z dnia 28 września 2005 r. zarejestrowanym dnia 29 września 2005 r. polskie władze poinformowały Komisję o aktualizacji planu restrukturyzacji, który wraz z opisem produkowanych modeli zostanie przekazany w listopadzie 2005 r. W piśmie z dnia 16 listopada 2005 r., zarejestrowanym nazajutrz, Polska przedstawiła angielską wersję językową wyceny akcji FSO. W dniu 12 grudnia 2005 r. Komisja wystosowała wniosek o udzielenie dodatkowych informacji. Polskie władze dostarczyły dodatkowe informacje w piśmie z dnia 15 grudnia 2005 r. zarejestrowanym dnia 19 grudnia 2005 r. Pismo zawierało zapowiadaną aktualizację planu restrukturyzacji. W tym samym piśmie Polska poinformowała Komisję, że przedstawi dalsze informacje w kolejnych tygodniach. W piśmie z dnia 3 stycznia 2006 r. zarejestrowanym dnia 5 stycznia 2006 r., Polska przedstawiła częściową odpowiedź na wniosek Komisji o udzielenie informacji z dnia 12 grudnia 2005 r. i wystąpiła o przedłużenie terminu przedstawienia pozostałych informacji do dnia 23 stycznia 2006 r. W piśmie z dnia 26 stycznia 2006 r. zarejestrowanym dnia

Pismem z dnia 30 kwietnia 2004 r., Polska zgłosiła Komisji pomoc na rzecz spółki DAEWOO-FSO MOTOR SA, która zmieniła nazwę na Fabryka Samochodów Osobowych SA (zwanej dalej „FSO” lub „beneficjentem”), jako pomoc przyznaną przed przystąpieniem Polski do UE. Pismem z dnia 19 maja 2004 r. Komisja zwróciła się do Polski o dostarczenie brakujących dokumentów. Dokumenty te przekazano dnia 18 czerwca 2004 r. Pismem z dnia 2 sierpnia 2004 r., Komisja zwróciła się o przekazanie dalszych informacji, na które Polska opowiedziała pismem zarejestrowanym 13 września 2004 r., oraz pismem z dnia 6 października 2004 r., na które Polska odpowiedziała 3 listopada 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 47 z 200719.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3419)

 • Dz. U. L187 - 22 z 200719.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 22/06 (ex N 615/05), którą Włochy zamierzają zastosować celem obniżenia poziomu opodatkowania emulsji zawierających wodę (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5805) (1)

 • Dz. U. L187 - 20 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni lipca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L187 - 5 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L187 - 3 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2007/2008

 • Dz. U. L187 - 1 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 845/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.