Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2007-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 5

Strona 1 z 11
19.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 847/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

tworzenia statystyk określonych w art. 3 i 4 tego rozporządzenia, oraz w celu ustalenia terminów ich przesyłania. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1), w szczególności jego art. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dane, które mają być przekazywane w celu tworzenia statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, są określone w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 ustanowiło jednolite ramy systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 808/2004 konieczne są środki wykonawcze w celu określenia danych, które należy dostarczyć na potrzeby

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 49. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

L 187/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2007

ZAŁĄCZNIK I MODUŁ 1: PRZEDSIĘBIORSTWA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 1. TEMATY I DOTYCZĄCE ICH CECHY CHARAKTERYSTYCZNE a) Tematy, które należy objąć zakresem danych dla roku odniesienia 2008, wybrane z wykazu w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 808/2004, są następujące: — systemy ICT i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach, — wykorzystanie internetu i innych sieci elektronicznych przez przedsiębiorstwa, — procesy handlu elektronicznego i e-biznesu. b) Gromadzone są następujące cechy charakterystyczne dotyczące przedsiębiorstw: Systemy ICT i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach Cechy charakterystyczne, które należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: — korzystanie z komputerów. Cechy charakterystyczne, które należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów: — (nieobowiązkowo) procent osób zatrudnionych korzystających z komputerów przynajmniej raz w tygodniu, — korzystanie z wewnętrznej sieci komputerowej (np. LAN), — korzystanie z wewnętrznej strony domowej, — korzystanie z ekstranetu, — korzystanie ze specjalizowanych aplikacji dla pracowników, umożliwiających dostęp do usług kadrowych (np. przeglądanie wolnych stanowisk, wnioski o urlop, przeglądanie lub pobieranie odcinków wypłat lub inne usługi), — (nieobowiązkowo) stopień udoskonalenia za pomocą projektów ICT: reorganizacja i uproszczenie procedur pracy, — (nieobowiązkowo) stopień udoskonalenia za pomocą projektów ICT: uwolnienie zasobów, — (nieobowiązkowo) stopień udoskonalenia za pomocą projektów ICT: wyższe zyski dla przedsiębiorstwa, — (nieobowiązkowo) stopień udoskonalenia za pomocą projektów ICT: opracowywanie nowych produktów i usług.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 47 z 200719.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3419)

 • Dz. U. L187 - 30 z 200719.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6628) (1)

 • Dz. U. L187 - 22 z 200719.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 22/06 (ex N 615/05), którą Włochy zamierzają zastosować celem obniżenia poziomu opodatkowania emulsji zawierających wodę (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5805) (1)

 • Dz. U. L187 - 20 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni lipca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L187 - 3 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2007/2008

 • Dz. U. L187 - 1 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 845/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.