Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 189 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz tymczasowego stosowania Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 189 POZ 24

L 189/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA I KOMISJA

DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz tymczasowego stosowania Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony (2007/502/WE, Euratom)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ I KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji,

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej podpisanie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnota Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony wraz z Aktem końcowym, zastrzeżeniem zawarcia Umowy w późniejszym terminie. 2. Tekst Umowy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnot Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, która przewiduje również tymczasowe stosowanie Umowy, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. Tymczasowe stosowanie umożliwiłoby szwajcarskim podmiotom prawnym wzięcie udziału w pierwszych zaproszeniach do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego.

1. Z zastrzeżeniem zawarcia Umowy w późniejszym terminie, niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczania osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do podpisania Umowy i Aktu końcowego w imieniu Wspólnoty Europejskiej. 2. Z zastrzeżeniem zawarcia Umowy w późniejszym terminie, niniejszym upoważnia się przewodniczącego Komisji do wyznaczenia osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do podpisania Umowy i Aktu końcowego, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

(2)

Umowa została parafowana w dniu 27 lutego 2007 r. parafowaniem załączonej Umowy.

Artykuł 3 Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony jest stosowana tymczasowo.

(3)

Umowa powinna zostać podpisana i stosowana na zasadzie tymczasowej, w oczekiwaniu na zakończenie procedur jej formalnego zawarcia,

20.7.2007

PL Artykuł 4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/25

1. Komisja reprezentuje stanowisko Wspólnot podczas obrad Komitetu Badawczego Szwajcaria/Wspólnoty, ustanowionego w art. 10 Umowy ramowej w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotami a Konfederacją Szwajcarską (1), w przypadku decyzji podejmowanych zgodnie z art. 2 ust. 1 Umowy, w sprawie stosowalności w Szwajcarii przepisów dotyczących ustanawiania struktur prawnych tworzonych na podstawie art. 169 i 171 Traktatu WE. 2. Komisja reprezentuje stanowisko Wspólnot podczas obrad Komitetu Badawczego Szwajcaria/Wspólnoty, ustanowionego w art. 10 Umowy ramowej w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotami a Konfederacją Szwajcarską, w przypadku decyzji podejmowanych zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 Umowy, dotyczących określania regionów Szwajcarii,

które mogą być regionami uprawnionymi korzystającymi z działań badawczych w programie roboczym „Potencjał badawczy” w ramach specjalnego programu „Zdolności”. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2007 r. W imieniu Rady A. SCHAVAN Przewodniczący W imieniu Komisji José Manuel BARROSO Przewodniczący

(1) Dz.U. L 313 z 22.11.1985, str. 6.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 189 POZ 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L189 - 38 z 200720.7.2007

    Akt końcowy

  • Dz. U. L189 - 26 z 200720.7.2007

    Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

  • Dz. U. L189 - 1 z 200720.7.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.