Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 189 POZ 26

Tytuł:

Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 189 POZ 26

Strona 1 z 10
L 189/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA

20.7.2007

w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, działając w imieniu Wspólnoty Europejskiej, i KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (zwana dalej „Komisją”), działająca w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwane dalej łącznie „Wspólnotami”, z jednej strony, oraz RADA FEDERALNA SZWAJCARII, działająca w imieniu Konfederacji Szwajcarskiej, zwana dalej „Szwajcarią”, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, ZWAŻYWSZY, że bliskie stosunki między Szwajcarią a Wspólnotami są korzystne dla Stron, UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie badań naukowych i technologicznych dla Szwajcarii i Wspólnot i ich wzajemne zainteresowanie współpracą w tym obszarze w celu lepszego wykorzystania zasobów i uniknięcia zbędnego powielania działań przynoszącego straty, ZWAŻYWSZY, że Szwajcaria i Wspólnoty wprowadzają obecnie programy badawcze w dziedzinach wspólnego zainteresowania, ZWAŻYWSZY, że Wspólnoty i Szwajcaria są zainteresowane współpracą nad tymi programami dla ich obopólnej korzyści, UWZGLĘDNIAJĄC zainteresowanie Stron promowaniem wzajemnego dostępu ich jednostek badawczych do działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Szwajcarii, z jednej strony, i do programów ramowych Wspólnoty na rzecz badań i rozwoju technologicznego, z drugiej strony, ZWAŻYWSZY, że w 1978 r. Europejska Wspólnota Energii Atomowej i Szwajcaria zawarły Umowę o współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej i fizyki plazmy (zwaną dalej „Umową w sprawie syntezy jądrowej”), ZWAŻYWSZY, że w dniu 8 stycznia 1986 r. Strony zawarły Umowę ramową o współpracy naukowo-technicznej, która weszła w życie w dniu 17 lipca 1987 r. (zwaną dalej „Umową ramową”), ZWAŻYWSZY, że art. 6 Umowy ramowej stwierdza, iż współpraca określona przez Umowę ramową, ma być realizowana przez właściwe porozumienia, ZWAŻYWSZY, że w dniu 16 stycznia 2004 r. Wspólnoty i Szwajcaria podpisały Umowę o współpracy naukowej i technologicznej (1), która była tymczasowo stosowana od dnia 1 stycznia 2004 r. i która stała się skuteczna z dniem 16 maja 2006 r., (1) Dz.U. L 32 z 5.2.2004, str. 22.


20.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/27

ZWAŻYWSZY, że art. 9 ust. 2 wyżej wspomnianej Umowy przewiduje jej przedłużenie w celu uczestniczenia w nowym wieloletnim programie ramowym dla badań i rozwoju technologicznego, na wspólnie uzgodnionych warunkach, ZWAŻYWSZY, że siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej dla badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (zwany dalej „siódmym programem ramowym WE”) został przyjęty decyzją nr 1982/2006/WE (1) i rozporządzeniem (WE) nr 1906/2006 (2) Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzjami Rady 2006/971/WE ( 3), 2006/ 972/WE (4), 2006/973 WE (5), 2006/974 WE (6) i 2006/975 WE (7), a siódmy program ramowy dla Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) dla badań jądrowych i działalności szkoleniowej (2007–2011), również wnoszący wkład w tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, został przyjęty decyzją Rady 2006/970/Euratom (8), rozporządzeniem Rady (Euratom) nr 1908/2006 (9) oraz decyzjami Rady 2006/976/Euratom (10) i 2006/977/Euratom (11) (zwanymi dalej „siódmymi programami ramowymi WE i Euratom”), ZWAŻYWSZY, że bez uszczerbku dla odpowiednich postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnoty, niniejsza Umowa oraz wszelkie działania realizowane na mocy niniejszej Umowy w żaden sposób nie wpływają na uprawnienia przysługujące państwom członkowskim do podejmowania działań dwustronnych ze Szwajcarią w obszarze nauki, technologii, badań i rozwoju oraz zawierania, gdzie stosowne, umów w tym celu, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przedmiot

oraz uprawnioną do posiadania wszelkich praw i obowiązków we własnym imieniu. Obejmuje to, między innymi, uniwersytety, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa przemysłowe, łącznie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, oraz osoby fizyczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 189 POZ 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L189 - 38 z 200720.7.2007

    Akt końcowy

  • Dz. U. L189 - 24 z 200720.7.2007

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz tymczasowego stosowania Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

  • Dz. U. L189 - 1 z 200720.7.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.