Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 189 POZ 38

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2007-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 189 POZ 38

L 189/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej AKT KOŃCOWY

20.7.2007

Pełnomocnicy

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

i

KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ,

podczas spotkania w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego w celu podpisania Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, przyjęli poniższą wspólną deklarację, stanowiącą załącznik do niniejszego Aktu końcowego: „Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie ścisłego dialogu dotyczącego nowych struktur tworzonych w wykonaniu art. 169 i 171 Traktatu WE”. Przyjmują również do wiadomości następujące deklaracje załączone do niniejszego Aktu końcowego: „Deklaracja Rady dotycząca udziału Szwajcarii w pracach komitetów”, „Deklaracja Wspólnot dotycząca traktowania badaczy UE w Szwajcarii w ramach niniejszej Umowy”.


20.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/39

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie ścisłego dialogu dotyczącego nowych struktur tworzonych w wykonaniu art. 169 i 171 Traktatu WE

W celu zapewnienia właściwego wykonania art. 2.1 niniejszej Umowy, Umawiające się Strony zgodnie oświadczają, że Konfederacja Szwajcarska będzie w porę informowana, w stosownych przypadkach, o pracach przygotowawczych związanych ze strukturami opartymi na art. 169 i/lub 171 Traktatu WE, które mają być realizowane w siódmych programach ramowych.

Deklaracja Rady dotycząca udziału Szwajcarii w pracach komitetów

Rada wyraża zgodę na udział przedstawicieli Szwajcarii w posiedzeniach komitetów, w zakresie, w jakim dane pozycje ich dotyczą, w charakterze obserwatorów: — we wszystkich komitetach utworzonych w siódmych programach ramowych WE i Euratom, łącznie z Komitetem ds. Badań Naukowo-Technicznych (ang. Scientific and Technical Research Committee – CREST). w Radzie Zarządzającej Wspólnego Centrum Badawczego.

Przedstawiciele Konfederacji Szwajcarskiej nie są obecni podczas głosowania.

Deklaracja Wspólnot w sprawie traktowania badaczy UE w Szwajcarii w ramach niniejszej Umowy

Wspólnoty oczekują, że przy stosowaniu przez Szwajcarię górnego progu liczby zezwoleń na pobyt dostępnych dla obywateli dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt wydane badaczom biorącym udział w programach nie będą uwzględniane przy wyliczaniu tego górnego progu. Ponadto Wspólnoty oczekują, że badacze uczestniczący w projektach i zatrudnieni przez Wspólne Centrum Badawcze Wspólnot mogą na równych zasadach korzystać z art. 12 ust. 3 Umowy o współpracy między Euratomem i Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej i fizyki plazmy (Dz.U. L 242 z 4.9.1978, str. 1).

Deklaracja rządu Szwajcarii

Rząd Szwajcarii uważa, że deklaracja Wspólnot w sprawie traktowania badaczy UE w Szwajcarii w ramach niniejszej Umowy nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Stron w ramach Umowy i w ramach szwajcarskiego porządku prawnego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 189 POZ 38 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L189 - 26 z 200720.7.2007

    Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

  • Dz. U. L189 - 24 z 200720.7.2007

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz tymczasowego stosowania Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

  • Dz. U. L189 - 1 z 200720.7.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.