Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 1

Strona 1 z 2
21.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 14,

antydumpingowe mogą zostać zawieszone w interesie Wspólnoty, jeżeli warunki rynkowe tymczasowo uległy zmianie w takim zakresie, że wskutek zawieszenia szkoda nie powinna wystąpić ponownie, z zastrzeżeniem, że przemysł wspólnotowy miał możliwość wyrażenia opinii na ten temat i opinie te zostały uwzględnione.

(4)

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (1)

Komisja stwierdziła w decyzji 2006/714/WE, że szkoda związana z przywozem produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL najprawdopodobniej nie wystąpi ponownie w wyniku zawieszenia środków ze względu na tymczasową zmianę warunków rynkowych, a w szczególności wysoki poziom cen produktu objętego postępowaniem na rynku wspólnotowym, który znacznie przewyższa poziom usuwający szkodę określony w pierwotnym dochodzeniu, w połączeniu z domniemaną nierównowagą popytu i podaży w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem.

Rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), objętego kodem CN 7202 70 00 („produkt objęty postępowaniem”). Stawka cła antydumpingowego wynosi 22,5 %.

(5)

(2)

Komisja decyzją 2006/714/WE (3) zawiesiła na okres dziewięciu miesięcy ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL.

(6)

Komisja w decyzji 2006/714/WE zobowiązała się do śledzenia rozwoju przywozu i cen produktu objętego postępowaniem i do uchylenia zawieszenia w przypadku ponownego wystąpienia zwiększonego przywozu produktu objętego postępowaniem z ChRL po cenach dumpingowych i związanej z tym szkody dla przemysłu wspólnotowego.

(3)

Decyzja o zawieszeniu ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 została podjęta zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, które stanowi, że środki

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 35 z 6.2.2002, str. 1. (3) Dz.U. L 293 z 24.10.2006, str. 15.

Dnia 31 października 2006 r. w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4) wszczęto pełny przegląd okresowy z urzędu, ponieważ łączne dowody, którymi dysponowała Komisja, wskazywały, że okoliczności, na podstawie których ustanowiono obowiązujące wówczas środki, zmieniły się do tego stopnia, że środki te mogą nie być już odpowiednie, a ponadto dowody te wskazywały, że część z tych zmian miała charakter trwały.

(4) Dz.U. C 262 z 31.10.2006, str. 28.

L 190/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2007

B. PODSTAWY (7)

Artykuł 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego stanowi, że w interesie Wspólnoty środki antydumpingowe mogą zostać zawieszone na okres dziewięciu miesięcy, ale zawieszenie może zostać przedłużone na kolejny okres nie dłuższy niż jeden rok, jeżeli Rada podejmie taką decyzję na wniosek Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 38 z 200721.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L190 - 25 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

 • Dz. U. L190 - 18 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

 • Dz. U. L190 - 15 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 12 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.