Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 12

L 190/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych (2007/513/Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2 lit. e) Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktat Euratom) stanowi, że Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Wspólnota) zapewnia, przez odpowiedni nadzór, niestosowanie materiałów jądrowych do celów innych niż planowane. Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych (CPPNM) została przyjęta w roku 1979 i weszła w życie w roku 1987. Od dnia 27 czerwca 2006 r. stronami CPPNM jest 118 państw i Wspólnota. Wszystkie państwa członkowskie są stronami CPPNM. Dnia 4 lipca 2005 r. zwołano, zgodnie z art. 20 CPPNM, konferencję przeglądową pod patronatem MAEA. Dnia 8 lipca 2005 r. Komisja Europejska podpisała w imieniu Wspólnoty akt końcowy dotyczący zmian w CPPNM.


(6) (4) (5)

z postanowieniami Traktatu Euratom jedynie pod warunkiem, że Wspólnota jako taka, przy uwzględnieniu jej uprawnień i jurysdykcji, jest stroną CPPNM na takich samych warunkach, jak państwa członkowskie. Trybunał uznał też, że niektóre zobowiązania wynikające z CPPNM mogą zostać zrealizowane, jeżeli chodzi o Wspólnotę, jedynie w drodze ścisłej współpracy między Wspólnotą a państwami członkowskimi – zarówno w procesie negocjacyjnym i w procesie zawarcia Konwencji, jak i w zakresie wypełniania podjętych zobowiązań.

(1)

(2)

(3)

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził ponadto, że art. 2 lit. e) Traktatu Euratom stawia przed Wspólnotą zadanie zapewnienia, przez odpowiedni nadzór, że materiały jądrowe nie będą stosowane do celów innych niż planowane, bez względu na charakter takich zastosowań i okoliczności, w jakich mogłyby mieć miejsce, oraz że samo wyrażenie „środki bezpieczeństwa” użyte w Traktacie do określenia postanowień rozdziału VII ma szerszy zakres niż tylko zastąpienie przeznaczenia zadeklarowanego przez użytkownika materiałów jądrowych innym przeznaczeniem. Wobec tego, zdaniem Trybunału Sprawiedliwości, obejmuje ono również środki ochrony fizycznej (2). Trybunał Sprawiedliwości stwierdził również w wyroku 1/78, że postanowienia dotyczące ścigania przestępstw i ekstradycji odnoszą się do kwestii podlegających jurysdykcji państw członkowskich (3).

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Trybunał Sprawiedliwości) (1) uznał, że uczestnictwo państw członkowskich w CPPNM jest zgodne

Zgodnie z art. 18 ust. 4 CPPNM, przystępując do konwencji, Wspólnota ma obowiązek przedstawić depozytariuszowi deklarację wskazującą, które artykuły CPPNM jej nie dotyczą. Deklaracja ta jest załączona do niniejszej decyzji.

(1) Wyrok 1/78 z dnia 14 listopada 1978 r., ECR 1978, str. 2151, w szczególności sentencja wyroku oraz pkt 34.

(2) Pkt 21. (3) Pkt 31.

21.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/13

(7)

Artykuł 7 CPPNM wymaga, aby każda ze stron postanowiła, że pewne naruszenia prawa będą zagrożone odpowiednimi sankcjami, uwzględniającymi wagę tych naruszeń prawa. Przyjmuje się, że postanowienie to pozostawia stronom prawo wyboru charakteru, rodzaju i wysokości sankcji, które mają zostać przyjęte. W szczególności nie wymaga ono, by strony postanowiły, że opisane w nim postępowania były zagrożone sankcjami karnymi. Artykuł 7 ma zatem, przynajmniej w pewnym stopniu, zastosowanie do Wspólnoty. W związku z tym należy zatwierdzić przystąpienie Wspólnoty do zmienionej CPPNM,

riałów jądrowych i obiektów jądrowych zmienionej aktem końcowym podpisanym dnia 8 lipca 2005 r.

Tekst zmienionej konwencji oraz tekst deklaracji Wspólnoty zgodnie z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 konwencji załączone są do niniejszej decyzji.

(8)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2007 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Niniejszym zatwierdza się przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o ochronie fizycznej mate-

W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 38 z 200721.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L190 - 25 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

 • Dz. U. L190 - 18 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

 • Dz. U. L190 - 15 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 1 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.