Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 18

Strona 1 z 7
L 190/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/515/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

miasteczko filmowe Geiselgasteig w Wolnym Państwie Bawaria. Spółka BAV jest podmiotem prawa prywatnego i zajmuje się produkcją filmów (2).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

2.2. Inwestor – spółka celowa BFH Wyżej wymienioną inwestycję przeprowadzono poprzez spółkę celową Bayerische Filmhallen GmbH (zwaną dalej „BFH”).

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Kapitał zakładowy spółki BFH wynosi 50 000 EUR, 49 % udziałów w spółce posiada LfA Förderbank Bayern (zwany dalej „LfA”), 21 % (3) udziałów fiducjarnych posiada osoba prywatna Lothar Wedel, a 30 % udziałów posiada spółka BAV. Wartość nominalna udziałów spółki BAV wynosi w związku z tym 15 000 EUR. Udziały LfA oraz BAV ustalono odpowiednio do ich wkładu w założenie BFH.

1. PROCEDURA (1)

W wyniku skarg w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz spółki Bavaria Film GmbH (zwanej dalej „BAV”) dnia 23 lipca 2003 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające. Niemcy przedstawiły swoje uwagi dnia 20 października 2003 r.; konkurenci oraz inne zainteresowane strony nie przedstawiły uwag. Dnia 3 maja 2005 r. Komisja zwróciła się o udzielenie informacji, których Niemcy udzieliły w piśmie z dnia 1 lipca 2005 r. W uzupełnieniu do spotkania w dniu 12 października 2005 r. Niemcy przedłożyły dnia 9 listopada 2006 r. oraz 21 listopada 2006 r. dodatkowe informacje.

2.3. Warunki finansowania

(5)

Oprócz wkładu na kapitał zakładowy bank LfA przyznał spółce BFH subwencję w wysokości 3,8 mln EUR oraz kredyt pomostowy w wysokości 3,1 mln EUR (który ma być przekształcony w subwencję) (4). Suma 6,9 mln EUR była przeznaczona na finansowanie całych kosztów budowy nowego studia.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW POMOCY

2.1. Wprowadzenie

(2)

W 1999 r. na terenie BAV rozpoczęto budowę nowocześnie wyposażonego studia filmowego (zwanego dalej „studiem”). Na tym terenie znajduje się siedziba BAV,

(1) Dz.U. C 249 z 17.10.2003, str. 2.

(2) Ze studia założonego w 1919 r. powstała spółka Bavaria Film, która obecnie posiada ponad 30 przedsiębiorstw zależnych oraz udziały w innych przedsiębiorstwach w Niemczech, Austrii, Włoszech i Republice Czeskiej. Bavaria Gruppe działa na rynkach na całym świecie we wszystkich sektorach przemysłu audiowizualnego. Ponad 50 % udziałów w kapitale spółki BAV posiadają publiczne stacje regionalne. (3) Pierwotnie bank LfA otrzymał udziały w wysokości 70 %. Z przyczyn prawnych (przekroczenie górnej granicy znacznych kredytów zgodnie z ustawą Gesetz über Kreditwesen [Prawo Bankowe]) udział w wysokości 21 % został przeniesiony na adwokata Lothara Wedela. (4) Wbrew stwierdzeniu w decyzji o wszczęciu postępowania tylko część z 3,1 mln EUR została przekształcona w subwencję. W związku z wszczęciem postępowania przez Komisję ostatniej transzy kredytu w wysokości 1,345 mln EUR nie przekształcono w subwencję, lecz kredyt włącznie z odsetkami został przedłużony.

21.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/19

(6)

Oprócz wkładu na kapitał zakładowy w wysokości 15 000 EUR spółka BAV oddała do bezpłatnego użytkowania działkę, na której znajduje się studio, na 25 lat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 38 z 200721.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L190 - 25 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

 • Dz. U. L190 - 15 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 12 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 1 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.