Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 2

Strona 2 z 11

(7)

(3)

Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem EFSA w 2005 r. w 22 państwach członkowskich odnotowano łącznie 168 929 przypadków salmonellozy u ludzi. Typowe wskaźniki zanieczyszczenia świeżego mięsa drobiowego wahają się od 4 do 10 % i są one najwyższe spośród wszystkich badanych środków spożywczych.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/965/WE (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, str. 22). (2) Dziennik EFSA (2006), str. 94.

(3) Dz.U. L 228 z 3.9.2005, str. 14. (4) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).


L 190/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2007

(8)

W trakcie posiedzenia w dniach 16 i 17 października 2006 r. Grupa zadaniowa EFSA ds. gromadzenia danych o chorobach odzwierzęcych przyjęła sprawozdanie w sprawie proponowanych specyfikacji technicznych dotyczących skoordynowanego programu monitorowania Salmonella i Campylobacter w mięsie brojlerów w UE (1).

(13)

Przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty należy uzależnić od zgodności przeprowadzonego badania z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i spełnienia niektórych innych warunków. Wkład finansowy Wspólnoty powinien zostać przyznany w zakresie rzeczywistej realizacji przewidzianych działań oraz pod warunkiem dostarczenia przez właściwe organy wszelkich niezbędnych informacji w terminie przewidzianym w niniejszej decyzji. Mając na względzie sprawne działanie administracji, wszystkie wydatki przedstawione do zwrotu w ramach wkładu finansowego Wspólnoty powinny być wyrażone w euro. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3) kursem wymiany dla wydatków w walucie innej niż euro powinien być ostatni kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym wniosek zostaje złożony przez dane państwo członkowskie. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(14)

(9)

Dnia 20 lutego 2007 r. grupa zadaniowa przyjęła także sprawozdanie zawierające wniosek dotyczący zharmonizowanego systemu monitorowania oporności przeciwdrobnoustrojowej na Salmonella u ptactwa domowego (Galus gallus), indyków i świń oraz na Campylobacter jejuni i C. coli u brojlerów (2). Sprawozdanie zawiera zalecenia w sprawie zharmonizowanego systemu monitorowania oraz zharmonizowanej metodologii badania podatności.

(15)

(10)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i załącznikiem II(B) do dyrektywy 2003/99/WE, należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące monitorowania oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter jejuni i Campylobacter coli u drobiu. W celu ustanowienia tych przepisów należy zgromadzić dane. W związku z tym, aby uzyskać niezbędne dane, do badania należy włączyć badanie oporności przeciwdrobnoustrojowej.

(16)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (11)

Mając na uwadze dużą liczbę przypadków Salmonella i Campylobacter u ludzi, znaczenie brojlerów i ich mięsa jako źródła zakażenia oraz rosnące obawy dotyczące coraz większej oporności przeciwdrobnoustrojowej, należy zgromadzić porównywalne dane dotyczące występowania Campylobacter u brojlerów i w ich mięsie oraz Salmonella w mięsie brojlerów w państwach członkowskich, w celu stwierdzenia konieczności, wykonalności, kosztów i korzyści wprowadzenia środków wspólnotowych.

Artykuł 1 Przedmiot i zakres Niniejsza decyzja ustanawia zasady przyznawania wkładu finansowego Wspólnoty na przeprowadzane w państwach członkowskich badanie dotyczące występowania: a) Campylobacter spp. w stadach brojlerów i ich oporności przeciwdrobnoustrojowej; oraz b) Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 38 z 200721.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L190 - 18 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

 • Dz. U. L190 - 15 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 12 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 1 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.