Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 3

Strona 3 z 11

Artykuł 2 Definicje Dla celów niniejszej decyzji przyjęto następujące definicje: a) „stado” oznacza wszystkie sztuki drobiu (np. brojlery) o tym samym stanie zdrowia, przetrzymywane w tych samych pomieszczeniach lub w tym samym zamknięciu i stanowiące jedną jednostkę epidemiologiczną; w przypadku drobiu przetrzymywanego w pomieszczeniu zamkniętym, stado obejmuje wszystkie ptaki korzystające z tej samej przestrzeni powietrznej;

(3) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1).


(12)

Badanie ma dostarczyć informacji technicznych niezbędnych do opracowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, m.in. dotyczącego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w programach zwalczania chorób odzwierzęcych u drobiu. Ze względu na duże znaczenie gromadzenia porównywalnych danych dotyczących występowania Salmonella i Campylobacter u brojlerów i w ich mięsie oraz oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter w stadach brojlerów w państwach członkowskich, należy przyznać im wkład finansowy Wspólnoty na wdrażanie specjalnych wymagań związanych z badaniem. Należy refundować 100 % kosztów poniesionych na badania laboratoryjne do określonej kwoty maksymalnej. Wszystkie inne koszty, takie jak koszty związane z pobieraniem próbek, koszty podróży i koszty administracyjne nie kwalifikują się do uzyskania wkładu finansowego Wspólnoty.

(1) Dziennik EFSA (2007) 96, str. 1–46. (2) Dziennik EFSA (2006) 403, str. 1–62.

21.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/27

b) „partia drobiu kierowana do uboju” oznacza dostawę brojlerów odchowanych w tym samym stadzie do ubojni w tym samym dniu;

W takich przypadkach KLR udzielają wsparcia i oferują szkolenia dla personelu wyznaczonych laboratoriów i zapewniają ich zgodność z zasadami dotyczącymi kontroli jakości poprzez wykonywanie regularnych prób pierścieniowych.

c) „właściwy organ” oznacza organ lub organy państwa członkowskiego wyznaczony(-e) zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

Laboratoria wykonujące badania, wyznaczone zgodnie z ust. 3 akapit pierwszy niniejszego artykułu, muszą spełniać następujące warunki:

Artykuł 3 Choroby odzwierzęce i odzwierzęce chorobotwórcze objęte badaniem czynniki

a) muszą mieć udokumentowane doświadczenie w stosowaniu metod wymaganych w badaniu;

Państwa członkowskie przeprowadzają badanie w celu określenia występowania następujących chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych w próbkach pobranych w wyrywkowo wybranych ubojniach zgodnie z załącznikiem I:

b) muszą mieć wdrożony system zapewnienia jakości zgodny z normą EN/ISO 17025;

c) muszą podlegać kontroli odpowiednich KLR.

a) Campylobacter spp. w stadach brojlerów i ich oporności przeciwdrobnoustrojowej;

Artykuł 5 Warunki przyznawania wkładu finansowego Wspólnoty 1. Wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów pobierania próbek i wykonywania analiz wypłacany jest państwom członkowskim do maksymalnej kwoty przewidzianej na współfinansowanie, określonej w załączniku II.

b) Campylobacter spp. w tuszach brojlerów;

c) Salmonella spp. w tuszach brojlerów; 2. Wkład finansowy Wspólnoty, o którym mowa w ust. 1, wypłacany jest każdemu państwu członkowskiemu, o ile realizacja badania jest zgodna z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego, m.in. z przepisami dotyczącymi konkurencji i zamówień publicznych oraz z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

we Wspólnocie. Badanie przeprowadza się tylko na brojlerach hodowanych w danym państwie członkowskim od pierwszego dnia życia.

Artykuł 4 Pobieranie próbek i analizy 1. Próbki pobierane są przez właściwy organ lub pod jego nadzorem zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w załączniku I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 38 z 200721.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L190 - 18 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

 • Dz. U. L190 - 15 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 12 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 1 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.