Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25

Strona 1 z 11
21.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440) (2007/516/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20,

(5)

W sprawozdaniu EFSA wykazano również, że stosunkowo duża liczba izolatów Campylobacter i Salmonella pochodzących od zwierząt i z żywności była oporna na środki zwalczające drobnoustroje, powszechnie stosowane w leczeniu chorób u ludzi. Odnosi się to zwłaszcza do przypadku oporności na fluoroquinolony w izolatach Campylobacter pochodzących od drobiu, wśród których aż 94 % wykazało oporność na ciprofloksacynę. Infekcje przenoszone przez żywność, spowodowane tego typu opornymi bakteriami, stwarzają szczególne zagrożenie dla ludzi z powodu możliwości niepowodzenia leczenia. Zgodnie z decyzją Komisji 2005/636/WE z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii Salmonella spp. w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus prowadzonego w państwach członkowskich (3), zgromadzono porównywalne informacje dotyczące obecności Salmonella w tych stadach. Jednakże ze względu na brak zharmonizowanego monitorowania bardzo trudno jest porównać występowanie Campylobacter w stadach brojlerów i mięsie brojlerów oraz występowanie Salmonella w mięsie brojlerów z różnych państw członkowskich. Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniającej decyzję Rady 90/424/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 92/117/EWG (4), mogą zostać ustanowione skoordynowane programy monitorowania, zwłaszcza w przypadku określenia szczególnych potrzeb, w celu oceny ryzyka lub ustanowienia wartości referencyjnych w odniesieniu do chorób odzwierzęcych lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na poziomie państw członkowskich. Eksperci naukowi we współpracy z EFSA opracowali specyfikacje techniczne do badania podstawowego nad zharmonizowanym monitorowaniem występowania Campylobacter w stadach brojlerów. W 2006 r. zorganizowano szkolenie dla personelu laboratoriów we wszystkich państwach członkowskich na temat metod wykrywania Campylobacter w takich stadach, natomiast w 2007 r. odbędzie się szkolenie dotyczące metody oznaczania liczby Campylobacter w tuszach.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustanawia procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki techniczne i naukowe. Przewiduje ona, że Wspólnota podejmuje wprowadzenie środków technicznych i naukowych potrzebnych do opracowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii albo pomaga państwom członkowskim w tym zadaniu.

(6)

(2)

Według sprawozdania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie tendencji w chorobach odzwierzęcych i ich źródeł, odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz oporności przeciwdrobnoustrojowej we Wspólnocie w 2005 r. (2), w 22 państwach członkowskich odnotowano łącznie 194 695 przypadków campylobakteriozy u ludzi. Uważa się, że najczęstszym źródłem zakażenia jest mięso brojlerów. Aż 66,4 % badanych próbek mięsa brojlerów uzyskało wynik dodatni. W stadach brojlerów wynik dodatni odnotowano w od 0,2 do 86 % próbek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 38 z 200721.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L190 - 18 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

 • Dz. U. L190 - 15 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 12 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 1 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.