Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 38

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 38

L 190/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2006/623/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje: 1) odniesienia do „międzynarodowej misji cywilnej”, „MMC” i do „zespołu przygotowawczego MMC/SPUE” są odczytywane jako odniesienia odpowiednio do „Międzynarodowego Biura Cywilnego” „MBC” i do „zespołu przygotowawczego MBC/SPUE”;

(1)

W dniu 15 września 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/623/WPZiB (1), które wygasa w dniu 31 lipca 2007 r.

(2)

W świetle kompleksowej propozycji dotyczącej ustalenia statusu Kosowa, z dnia 26 marca 2007 r., przewidującej utworzenie stanowiska międzynarodowego przedstawiciela cywilnego w Kosowie (International Civilian Representative in Kosovo), który będzie również Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej i będzie wspierany przez Międzynarodowe Biuro Cywilne (MBC) w Kosowie, z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej, należy zmienić nazwę zespołu przygotowawczego MMC/SPUE na zespół przygotowawczy MBC/SPUE.

2) w art. 2 dodaje się następujący punkt:

„5) współpraca z władzami Kosowa, misją UNMIK i innymi kluczowymi partnerami międzynarodowymi w trakcie planowania przekazania władzy przez UNMIK i w przygotowaniach do wprowadzenia w życie ustaleń dotyczących statusu.”;

(3)

Mandat zespołu przygotowawczego MMC/SPUE należy zmienić i przedłużyć do dnia 30 listopada 2007 r. lub do 30 dni po przyjęciu nowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (rezolucja RB ONZ) zastępującej rezolucję RB ONZ nr 1244 i zatwierdzającej mianowanie międzynarodowego przedstawiciela cywilnego, o ile taka nowa rezolucja RB ONZ zostanie przyjęta przed dniem 1 listopada 2007 r.

3) artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pan Jonas Jonsson zostaje niniejszym mianowany szefem zespołu przygotowawczego MBC/SPUE.”;

4) w art. 9 ust. 1 dodaje się następujący akapit:

(4)

Wspólne działanie 2006/623/WPZiB należy odpowiednio przedłużyć i zmienić,

(1) Dz.U. L 253 z 16.9.2006, str. 29. Wspólne działanie zmienione wspólnym działaniem 2007/203/WPZiB (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, str. 94).

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z zespołem przygotowawczym MBC/SPUE od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2007 r. wynosi 1 875 000 EUR.”;

21.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/39

5) artykuł 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 2 pkt 3 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2007 r. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

„2. Wygasa ono dnia 30 listopada 2007 r. lub 30 dni po przyjęciu rezolucji RB ONZ zastępującej rezolucję RB ONZ nr 1244 i zatwierdzającej mianowanie międzynarodowego przedstawiciela cywilnego, o ile taka rezolucja RB ONZ zostanie przyjęta przed dniem 1 listopada 2007 r.”.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2007 r. W imieniu Rady

J. SILVA

Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 25 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

 • Dz. U. L190 - 18 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

 • Dz. U. L190 - 15 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 12 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 1 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.