Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 191 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki I, II, VII, VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wprowadzania na rynek niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 191 POZ 1

Strona 1 z 9
21.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 829/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki I, II, VII, VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wprowadzania na rynek niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności art. 28 akapit drugi, art. 29 ust. 3 akapit pierwszy oraz art. 32 ust. 1,

(3)

Ze względu na ryzyko inwazji małego chrząszcza ulowego na teren Wspólnoty, która jest obecnie wolna od tego pasożyta, konieczne jest ustanowienie wymogów odnośnie do przywozu wosku pszczelego przeznaczonego do celów technicznych oraz zmiana definicji produktów pszczelarskich w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002. W związku z tym należy odpowiednio zmienić odnośną definicję w załączniku I do wymienionego rozporządzenia, wymagania przywozowe ustanowione w rozdziale IX załącznika VIII oraz wzór świadectwa weterynaryjnego określonego w rozdziale 13 załącznika X do wymienionego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i ludzi w odniesieniu do przywozu oraz przewozu tranzytowego przez terytorium Wspólnoty niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów z nich otrzymanych. Rozporządzenie to ustanawia ogólne wymagania higieniczne dotyczące przetwarzania surowców kategorii 1, 2 i 3, a także określa wymagania dotyczące wprowadzania na rynek tych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów z nich otrzymanych, w tym wzory świadectw weterynaryjnych stosowane w przywozie tych produktów do Wspólnoty.

Rozdział X załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 ustanawia wzór dokumentu handlowego, który winien towarzyszyć produktom ubocznym pochodzenia zwierzęcego oraz produktom przetworzonym podczas przewozu. Konieczna jest zmiana tego wzoru dokumentu celem poprawienia identyfikowalności skór i skórek podczas przewozu. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do wymienionego rozporządzenia.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (2) ma zastosowanie do produkcji i wprowadzania na rynek żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Zakazuje ono żywienia przetworzonym białkiem zwierzęcym zwierząt gospodarskich, które są trzymywane, tuczone lub hodowane w celu produkcji żywności.

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2007/2006 (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 98).

(2) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1923/2006 (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 1).

L 191/2

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2007

Podczas gdy zakaz z rozporządzenia (WE) nr 999/2001 pozostaje w mocy, to w odniesieniu do przetwarzania białek zwierzęcych pochodzących z krwi pozyskanej od świń obowiązywać powinny wymagania mniej rygorystyczne niż obecna metoda 1 przetwarzania, przewidziana w rozdziale II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, gdyż nie ma podstaw naukowych, by sądzić, iż istnieje ryzyko przenoszenia pasażowalnych encefalopatii gąbczastych od świń. Niemniej jednak, ze względu na zdrowie ludzi i zwierząt, konieczne jest wprowadzenie wymogu stosowania minimalnej temperatury przy przetwarzaniu krwi pozyskanej od świń. Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 191 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.