Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2245/2006 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (1)

Data ogłoszenia:2007-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 13

Strona 1 z 3
25.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 876/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2245/2006 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (1), w szczególności jego art. 107 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dobrymi obyczajami, Urząd przesyła powiadomienie o odmowie do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (zwanego dalej »Biurem Międzynarodowym«) przed upływem sześciu miesięcy od daty publikacji międzynarodowej rejestracji, podając powody odmowy zgodnie z art. 12 ust. 2 Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w dniu 2 lipca 1999 r. (zwanego dalej »Aktem genewskim«), zatwierdzonego decyzją Rady 2006/954/WE (*).

W związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w dniu 2 lipca 1999 r. (zwanego dalej „Aktem genewskim”), zatwierdzonym decyzją Rady 2006/954/WE (2), a także w związku z dotyczącymi tego faktu zmianami do rozporządzenia (WE) nr 6/2002, konieczne jest dostosowanie niektórych technicznych środków wykonawczych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2002 z dnia 21 października 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (3). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na podstawie art. 109 rozporządzenia (WE) nr 6/2002,

2. Urząd określa termin, w którym właściciel międzynarodowej rejestracji może zgodnie z art. 106e ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 zrezygnować z międzynarodowej rejestracji w odniesieniu do Wspólnoty, ograniczyć międzynarodową rejestrację w odniesieniu do Wspólnoty do jednego lub kilku wzorów przemysłowych lub przedłożyć uwagi.

(2)

(3)

3. Jeśli właściciel międzynarodowej rejestracji musi być reprezentowany w postępowaniach przed Urzędem zgodnie z art. 77 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 6/2002, w powiadomieniu musi być zawarta informacja o obowiązku wyznaczenia przez właściciela pełnomocnika zgodnie z art. 78 ust. 1 tego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Termin, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2245/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się art. 11a w brzmieniu: „Artykuł 11a Badanie podstaw odmowy 1. Jeśli zgodnie z art. 106e ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 podczas badania międzynarodowej rejestracji Urząd stwierdzi, że wzór, o którego ochronę wystąpiono, nie odpowiada definicji zawartej w art. 3 lit. a) tego rozporządzenia lub jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub

Dz.U. L 3 z 5.1.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1891/2006 (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, str. 14). (2) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, str. 28. (3) Dz.U. L 341 z 17.12.2002, str. 28. (1)

4. Jeśli właściciel nie wyznaczy pełnomocnika w wyznaczonym terminie, Urząd odmawia ochrony międzynarodowej rejestracji.

5. Jeśli w wyznaczonym terminie właściciel przedłoży uwagi, które będą satysfakcjonujące dla Urzędu, Urząd wycofa odmowę i powiadomi Biuro Międzynarodowe zgodnie z art. 12 ust. 4 Aktu genewskiego.

Jeśli w wyznaczonym terminie właściciel nie przedłoży zgodnie z art. 12 ust. 2 Aktu genewskiego uwag, które satysfakcjonowałyby Urząd, Urząd potwierdza decyzję o odmowie ochrony międzynarodowej rejestracji. Od decyzji tej przysługuje odwołanie zgodnie z tytułem VII rozporządzenia (WE) nr 6/2002.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 23 z 200725.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/802/WE w odniesieniu do wieprzowiny uzyskanej od świń szczepionych żywą antenuowaną szczepionką klasyczną w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3418) (1)

 • Dz. U. L193 - 18 z 200725.7.2007

  Decyzja nr 878/2007/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniająca i przedłużająca okres obowiązywania decyzji nr 804/2004/WE ustanawiającej Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program Herkules II)

 • Dz. U. L193 - 16 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2246/2002 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w następstwie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

 • Dz. U. L193 - 6 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004

 • Dz. U. L193 - 5 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustalające ostateczną kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L193 - 3 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie

 • Dz. U. L193 - 1 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.