Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 16 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2246/2002 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w następstwie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

Data ogłoszenia:2007-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 16 - Strona 2

Strona 2 z 2

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 3 z 5.1.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1891/2006 (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, str. 14). (2) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, str. 28. (3) Dz.U. L 303 z 15.12.1995, str. 33. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1687/2005 (Dz.U. L 271 z 15.10.2005, str. 14). (4) Dz.U. L 341 z 17.12.2002, str. 54.

25.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/17

3) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Opłaty i należności należne Urzędowi wnoszone są w euro w drodze wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy Urzędu.”; 4) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Za dzień, w którym została wniesiona opłata na rzecz Urzędu, uznaje się dzień, w którym kwota tej opłaty faktycznie wpłynęła na rachunek bankowy Urzędu.”; b) w ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) należycie wydała instytucji bankowej dyspozycję przelewu kwoty płatności w państwie członkowskim w terminie, w którym opłata powinna zostać wniesiona, oraz”; 5) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: a) w tabeli dodaje się pkt 1a w brzmieniu:


„1a. Indywidualna opłata za wyznaczenie z tytułu międzynarodowej rejestracji (art. 106c rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 7 ust. 2 Aktu genewskiego – (za każdy wzór)) 62”

b) w tabeli dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a. Indywidualna opłata za przedłużenie ważności międzynarodowej rejestracji (art. 13 ust. 1 i art. 106c rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002 za każdy wzór: a) za pierwszy okres przedłużenia ważności – (za każdy wzór) b) za drugi okres przedłużenia ważności – (za każdy wzór) c) za trzeci okres przedłużenia ważności – (za każdy wzór) d) za czwarty okres przedłużenia ważności – (za każdy wzór) 31 31 31 31”

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych w odniesieniu do Wspólnoty Europejskiej. Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 16 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 23 z 200725.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/802/WE w odniesieniu do wieprzowiny uzyskanej od świń szczepionych żywą antenuowaną szczepionką klasyczną w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3418) (1)

 • Dz. U. L193 - 18 z 200725.7.2007

  Decyzja nr 878/2007/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniająca i przedłużająca okres obowiązywania decyzji nr 804/2004/WE ustanawiającej Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program Herkules II)

 • Dz. U. L193 - 13 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2245/2006 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (1)

 • Dz. U. L193 - 6 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004

 • Dz. U. L193 - 5 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustalające ostateczną kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L193 - 3 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie

 • Dz. U. L193 - 1 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.