Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2246/2002 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w następstwie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

Data ogłoszenia:2007-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 16

Strona 1 z 2
L 193/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 877/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2246/2002 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w następstwie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (1), w szczególności jego art. 107 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Opłat, Zasad Wdrażania oraz Procedury Pracy Izb Odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2246/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 lit. a) i b) otrzymują brzmienie: „1) opłaty wnoszone na rzecz: a) Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej «Urzędem»), przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 6/2002 i rozporządzeniu (WE) nr 2245/2002; b) Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, przewidziane w Akcie genewskim Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych przyjętego w dniu 2 lipca 1999 r. (zwanego dalej «Aktem genewskim»), zatwierdzonym decyzją Rady 2006/954/WE (*); 2) opłaty ustanowione przez przewodniczącego Urzędu. ___________ (*) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, str. 28.”; 2) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Opłaty 1. Opłaty wnoszone na rzecz Urzędu, przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 6/2002 i rozporządzeniu (WE) nr 2245/2002, określone są w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Indywidualne opłaty za wyznaczenie, wnoszone na rzecz Biura Międzynarodowego na podstawie art. 7 ust. 2 Aktu genewskiego w powiązaniu z art. 106c i art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 oraz art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002, określone są w załączniku do niniejszego rozporządzenia.”;

W związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych przyjętego w dniu 2 lipca 1999 r. (zwanego dalej „Aktem genewskim”), zatwierdzonym decyzją Rady 2006/954/WE (2), a także w związku z dotyczącymi tego faktu zmianami do rozporządzenia (WE) nr 6/2002 konieczne jest dostosowanie niektórych środków wykonawczych dotyczących opłat uiszczanych na rzecz Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Zgodnie z art. 106c rozporządzenia (WE) nr 6/2002 wymagane opłaty za wyznaczenie, o których mowa w art. 7 ust. 1 Aktu genewskiego, zostają zastąpione indywidualną opłatą za wyznaczenie. Wysokość tej opłaty jest określona w oświadczeniu w sprawie systemu indywidualnych opłat dołączonym do decyzji 2006/954/WE, sporządzonym zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu genewskiego. W celu zapewnienia niezbędnego poziomu elastyczności i ułatwienia wnoszenia opłat należy ujednolicić zasady dotyczące opłat z tytułu wzorów z zasadami dotyczącymi opłat z tytułu znaków towarowych, określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2869/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (3), poprzez wyeliminowanie gotówki i czeków jako form płatności. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w odniesieniu do rejestracji wzorów wspólnotowych (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 23 z 200725.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/802/WE w odniesieniu do wieprzowiny uzyskanej od świń szczepionych żywą antenuowaną szczepionką klasyczną w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3418) (1)

 • Dz. U. L193 - 18 z 200725.7.2007

  Decyzja nr 878/2007/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniająca i przedłużająca okres obowiązywania decyzji nr 804/2004/WE ustanawiającej Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program Herkules II)

 • Dz. U. L193 - 13 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2245/2006 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (1)

 • Dz. U. L193 - 6 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004

 • Dz. U. L193 - 5 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustalające ostateczną kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L193 - 3 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie

 • Dz. U. L193 - 1 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.