Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 18

Tytuł:

Decyzja nr 878/2007/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniająca i przedłużająca okres obowiązywania decyzji nr 804/2004/WE ustanawiającej Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program Herkules II)

Data ogłoszenia:2007-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 18

Strona 1 z 4
L 193/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2007

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA NR 878/2007/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniająca i przedłużająca okres obowiązywania decyzji nr 804/2004/WE ustanawiającej Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program Herkules II)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


czania nadużyć finansowych i ochrony interesów finansowych Wspólnoty oraz na osiągnięcie celów wyznaczonych w programie Herkules na lata 2004–2006.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 280,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (1),

Zgodnie z art. 7 lit. a) decyzji nr 804/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przygotowane przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) na temat wykonania programu Herkules i zasadności jego kontynuacji. Wnioski zawarte w tym sprawozdaniu stwierdzają osiągnięcie celów programu Herkules. Sprawozdanie zaleca również przedłużenie okresu obowiązywania programu na lata 2007–2013.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota i państwa członkowskie postawiły sobie za cel zwalczanie nadużyć finansowych i wszelkiej innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Wspólnoty, w tym zwalczanie przemytu i podrabiania papierosów. Do osiągnięcia tego celu muszą zostać użyte wszelkie dostępne środki, przy jednoczesnym utrzymaniu aktualnego podziału odpowiedzialności między poziomem krajowym i wspólnotowym i zachowaniu jej aktualnej równowagi.

W celu zapewnienia konsolidacji działań Wspólnoty i państw członkowskich w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty, w tym zwalczania przemytu i podrabiania papierosów, nowy program powinien obejmować wszystkie wydatki operacyjne związane z ogólnymi działaniami Komisji (OLAF-u) w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych w jednym akcie podstawowym.

(6)

(2)

Działania mające na celu lepsze informowanie, przeprowadzanie badań, organizację szkoleń lub zapewnienie pomocy technicznej w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia ochrony interesów finansowych Wspólnoty.

(7)

Przyznawanie dotacji i udzielanie zamówień publicznych w celu wspierania i realizacji programu musi odbywać się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4) i przepisami wykonawczymi do niego. W związku z tym, że w przeszłości nie udzielono wsparcia inicjatywom poprzez przyznawanie dotacji operacyjnych, właściwe jest ich wyłączenie z programu.

(3)

Wsparcie tego typu inicjatyw poprzez przyznawanie dotacji pozwoliło w przeszłości na wzmocnienie działań Wspólnoty i państw członkowskich w zakresie zwal-

Kraje przystępujące i kraje kandydujące powinny mieć możliwość uczestnictwa w programie Herkules II zgodnie z protokołem ustaleń, który zostanie sporządzony zgodnie z właściwymi umowami ramowymi.

(1) Dz.U. C 302 z 12.12.2006, str. 41. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2007 r.

(3) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 9. (4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

25.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/19

(8)

Niniejsza decyzja ustala kopertę finansową na cały okresu trwania programu, która będzie stanowić główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej w rozumieniu pkt 37 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1),

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 23 z 200725.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/802/WE w odniesieniu do wieprzowiny uzyskanej od świń szczepionych żywą antenuowaną szczepionką klasyczną w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3418) (1)

 • Dz. U. L193 - 16 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2246/2002 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w następstwie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

 • Dz. U. L193 - 13 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2245/2006 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (1)

 • Dz. U. L193 - 6 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004

 • Dz. U. L193 - 5 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustalające ostateczną kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L193 - 3 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie

 • Dz. U. L193 - 1 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.