Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/802/WE w odniesieniu do wieprzowiny uzyskanej od świń szczepionych żywą antenuowaną szczepionką klasyczną w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3418) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 23

Strona 1 z 2
25.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/23

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/802/WE w odniesieniu do wieprzowiny uzyskanej od świń szczepionych żywą antenuowaną szczepionką klasyczną w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3418)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/522/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

(4)

od świń szczepionych zgodnie z art. 4 tej decyzji była przeznaczona wyłącznie do spożycia na własne potrzeby hodowców lub do sprzedaży, w małych ilościach odbiorcom ostatecznym lub sprzedaży na rynku lokalnym w obrębie tej samej gminy i nie została wysyłana do pozostałych państw członkowskich. Artykuł 5 lit. b) tej decyzji przewiduje specjalne znakowanie takiej wieprzowiny. Zatwierdzony plan przewiduje, że przemieszczanie świń domowych z gospodarstw nienastawionych na zysk oraz wieprzowiny, produktów z wieprzowiny i produktów ubocznych pochodzących od tych świń jest zabronione, z wyjątkiem przemieszczania do celów spożycia na własne potrzeby hodowców w gospodarstwie pochodzenia. W stosownych przypadkach, żywe zwierzęta mogą być wprowadzone do obrotu wyłącznie na rynku lokalnym. Dnia 3 maja 2007 r. Rumunia przedłożyła Komisji zmianę do zatwierdzonego planu. Zatwierdzony plan, zgodnie ze zmianami, dopuszcza, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, bezpośrednie przemieszczanie świń z mniejszych i nienastawionych na zysk gospodarstw, w których przeprowadzono szczepienia interwencyjne przy pomocy żywej klasycznej szczepionki antenuowanej, zgodnie z art. 4 decyzji 2006/802/WE, do ubojni znajdującej się w obrębie tego samego powiatu co gospodarstwo hodowlane pochodzenia lub, jeżeli nie ma ubojni w tym powiecie, do ubojni znajdującej się w sąsiednim powiecie. Ponadto Rumunia zwróciła się o zastosowanie czasowego odstępstwa od przepisów art. 5 lit. c) decyzji 2006/802/WE do dnia 31 sierpnia 2007 r., aby umożliwić komercjalizację wieprzowiny uzyskanej od tych świń na poziomie powiatu, z uwagi na duże trudności ze znalezieniem zbytu na rynku lokalnym w obrębie gminy.

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 19 ust. 3 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2006/802/WE z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w Rumunii (2) została przyjęta w celu zwalczania klasycznego pomoru świń w tym państwie członkowskim. Artykuł 4 tej decyzji zatwierdza przedłożony Komisji przez Rumunię w dniu 27 września 2006 r. plan szczepień interwencyjnych świń hodowlanych przeciwko klasycznemu pomorowi świń przy pomocy żywej klasycznej szczepionki antenuowanej („zatwierdzony plan”). Artykuł 5 lit. c) decyzji 2006/802/WE stanowi, że Rumunia ma dopilnować, aby wieprzowina uzyskana

(5)

(2)

(3)

(6)

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (2) Dz.U. L 329 z 25.11.2006, str. 34.

L 193/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2007

(7)

Zatwierdzony plan i wniosek o zastosowanie odstępstwa od art. 5 lit. c) decyzji 2006/802/WE są zgodne z celem, jakim jest zwalczanie epidemii klasycznego pomoru świń w Rumunii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 18 z 200725.7.2007

  Decyzja nr 878/2007/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniająca i przedłużająca okres obowiązywania decyzji nr 804/2004/WE ustanawiającej Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program Herkules II)

 • Dz. U. L193 - 16 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2246/2002 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w następstwie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

 • Dz. U. L193 - 13 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2245/2006 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (1)

 • Dz. U. L193 - 6 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004

 • Dz. U. L193 - 5 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustalające ostateczną kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L193 - 3 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie

 • Dz. U. L193 - 1 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.