Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie

Data ogłoszenia:2007-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 3

Strona 1 z 2
25.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 873/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (1), w szczególności jego art. 9,


(4)

do skupu wołowiny (5) została zakończona przed przyjęciem i publikacją rozporządzenia (WE) nr 1913/2006. Rozporządzenie (EWG) nr 2825/93 oraz rozporządzenie (WE) nr 562/2000 zostały uchylone i zastąpione z dniem 30 listopada 2006 r. odpowiednio przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2006 (wersja ujednolicona) (6) i przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2006 (wersja ujednolicona) (7). Odesłania do rozporządzenia (EWG) nr 2825/93 oraz rozporządzenia (WE) nr 562/2000 są zatem nieaktualne i należy je sprostować rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006. Zmiana i sprostowania określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być stosowane od tego samego dnia co zmienione rozporządzenie. Rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 należy odpowiednio zmienić i sprostować. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opiniami odnośnych komitetów zarządzających,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 5 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (2) wystąpił błąd redakcyjny dotyczący określenia terminu operacyjnego dla pomocy przyznawanej na dostarczanie niektórych przetworów mlecznych przewidzianej w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych (3). Należy poprawić powyższy błąd redakcyjny, aby uniknąć mylnej interpretacji.

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1913/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W odniesieniu do pomocy przyznawanej na dostarczanie niektórych przetworów mlecznych uczniom, o której mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2707/2000, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień okresu, do którego odnosi się wniosek o pomoc, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia.”; 2) w art. 11 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) w odniesieniu do minimalnej ceny buraków, o której mowa w art. 6, średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym.”;

(5) Dz.U. nione (6) Dz.U. (7) Dz.U. L 68 z 16.3.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmierozporządzeniem (WE) nr 1913/2006. L 312 z 11.11.2006, str. 33. L 312 z 11.11.2006, str. 6.

(2)

Sformułowanie w art. 11 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 wydaje się zbędne w stosunku do art. 6. W celu zapewnienia jasności wyrażenie „dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października”, należy skreślić z tego przepisu.

(3)

Procedura ujednolicenia rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2825/93 z dnia 15 października 1993 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w zakresie ustalania i przyznawania dostosowanych refundacji w odniesieniu do produktów zbożowych wywożonych w postaci niektórych napojów spirytusowych (4) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 562/2000 z dnia 15 marca 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu

(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1. (2) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52. (3) Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 704/2007 (Dz.U. L 161 z 22.6.2007, str. 31). (4) Dz.U. L 258 z 16.10.1993, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 23 z 200725.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/802/WE w odniesieniu do wieprzowiny uzyskanej od świń szczepionych żywą antenuowaną szczepionką klasyczną w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3418) (1)

 • Dz. U. L193 - 18 z 200725.7.2007

  Decyzja nr 878/2007/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniająca i przedłużająca okres obowiązywania decyzji nr 804/2004/WE ustanawiającej Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program Herkules II)

 • Dz. U. L193 - 16 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2246/2002 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w następstwie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

 • Dz. U. L193 - 13 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2245/2006 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (1)

 • Dz. U. L193 - 6 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004

 • Dz. U. L193 - 5 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustalające ostateczną kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L193 - 1 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.