Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004

Data ogłoszenia:2007-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 6

Strona 1 z 7
L 193/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 2 ust. 1, po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2), po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

zasad uznano za konieczne. Z tego względu Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (5). Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie (WE) nr 69/2001, podwyższyło pułap w odniesieniu do pomocy de minimis z 100 000 EUR do 200 000 EUR, rozszerzyło zakres stosowania o sektor przetwórstwa i obrotu produktów rolnych oraz wprowadziło nowy próg w ramach zasady de mnimis w wysokości 100 000 EUR pomocy państwa dla sektora transportu drogowego. Doświadczenie zdobyte ostatnio przy okazji stosowania zasad pomocy państwa w sektorze rybołówstwa, a w szczególności stosowania pułapu de minimis ustalonego przez rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 oraz wytycznych dotyczących oceny pomocy państwa dla sektorów rybołówstwa i akwakultury (6), pokazało, że ryzyko zakłócenia konkurencji przez pomoc de minimis jest niższe niż przewidywano w roku 2004. W świetle dotychczasowych doświadczeń zdobytych przez Komisję pomoc przyznawana przedsiębiorstwom w sektorze rybołówstwa, nieprzekraczająca 30 000 EUR na beneficjenta w dowolnym okresie trzech lat, może zostać uznana za pomoc, która nie wpływa na handel między państwami członkowskimi i/lub nie zakłóca konkurencji bądź nie zagraża jej zakłóceniem w sytuacji, gdy całkowita kwota takiej pomocy przyznanej wszystkim przedsiębiorstwom w sektorze rybołówstwa w okresie trzech lat nie przekracza pułapu około 2,5 % rocznej produkcji sektora rybołówstwa. Należy zatem stwierdzić, że taka pomoc nie jest objęta zakresem art. 87 ust. 1 Traktatu. Lata, które w tym celu należy uwzględnić, obejmują lata budżetowe brane pod uwagę do celów budżetowych w danym państwie członkowskim. Stosowny okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, tak więc dla każdego przypadku przyznania nowej pomocy de minimis należy ustalać ogólną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz w ciągu poprzednich dwóch lat budżetowych. Przy przyznawaniu pomocy de minimis należy również uwzględnić inne formy pomocy państwa przyznanej przez państwa członkowskie. Nie powinno być możliwe dzielenie środków pomocy państwa, których wartość wykracza poza pułap de minimis, na kilka mniejszych części w celu sprowadzenia tych części do poziomu mieszczącego się w zakresie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie (WE) nr 994/98 upoważnia Komisję do określenia w rozporządzeniu progu, poniżej którego uważa się, iż środki pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 87 ust. 1 Traktatu i dlatego nie podlegają procedurze zgłoszenia przewidzianej w art. 88 ust. 3 Traktatu.

(6)

(2)

Na podstawie wspomnianego rozporządzenia Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis (3), które ustala pułap w wysokości 100 000 EUR na beneficjenta w okresie trzech lat. Początkowo rozporządzenie to nie stosowało się wobec sektora rolnictwa, rybołówstwa, akwakultury i transportu z powodu szczególnych zasad, które stosuje się w tych sektorach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 193 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 23 z 200725.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/802/WE w odniesieniu do wieprzowiny uzyskanej od świń szczepionych żywą antenuowaną szczepionką klasyczną w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3418) (1)

 • Dz. U. L193 - 18 z 200725.7.2007

  Decyzja nr 878/2007/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniająca i przedłużająca okres obowiązywania decyzji nr 804/2004/WE ustanawiającej Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program Herkules II)

 • Dz. U. L193 - 16 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2246/2002 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w następstwie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

 • Dz. U. L193 - 13 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2245/2006 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (1)

 • Dz. U. L193 - 5 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustalające ostateczną kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L193 - 3 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie

 • Dz. U. L193 - 1 z 200725.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.