Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 194 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż, w odniesieniu do wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre preparaty używane do żywienia zwierząt objęte kodem CN 230990

Data ogłoszenia:2007-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 194 POZ 3

26.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 880/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż, w odniesieniu do wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre preparaty używane do żywienia zwierząt objęte kodem CN 2309 90

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


na przywóz niektórych preparatów używanych do żywienia zwierząt objętych kodem CN 2309 90.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając decyzję Rady 2007/444/WE z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT (1), w szczególności jej art. 2, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (2), w szczególności jego art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4) zawiera zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do wykorzystania zgodnie z porządkiem chronologicznym według dat zgłoszeń celnych oraz do monitorowania przywozu w ramach systemu preferencyjnego. Aby zharmonizować zarządzanie tym nowym kontyngentem taryfowym z podobnymi kontyngentami, zarządzanie to powinno być włączone do odpowiednich przepisów.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. dotyczące wdrożenia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3), przewiduje, na rok kalendarzowy, stawkę celną ad valorem w wysokości 7 % dla kontyngentu taryfowego

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2133/2001 (5). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2133/2001 wprowadza się następujące zmiany:

„09.0070 Preparaty używane do żywienia zwierząt

2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51 2309 90 95 2309 90 99

2 700

7 % ad valorem

Wszystkie kraje trzecie (erga omnes)”

(1) Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 53. (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6). (3) Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 1.

(4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6). (5) Dz.U. L 287 z 31.10.2001, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1996/2006 (Dz.U. L 398 z 30.12.2006, str. 1).

L 194/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2007

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 194 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 11 z 200726.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/528/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. wspierające w ramach Europejskiej strategii bezpieczeństwa Konwencję o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych rodzajów broni konwencjonalnej, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki

 • Dz. U. L194 - 9 z 200726.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2007 r. upoważniająca Bułgarię i Rumunię do odstępstwa od dyrektywy Rady 1999/105/WE w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym w odniesieniu do zapasów zgromadzonych od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3541)

 • Dz. U. L194 - 5 z 200726.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 9 do 20 lipca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L194 - 1 z 200726.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.